Przejdź do treści Wyszukiwarka

Postępowania interwencyjne

Podmiot rynku finansowego odrzucił Twoją reklamację? Chcesz walczyć dalej o swoje prawa, ale nie wiesz jakie są Twoje uprawnienia? Złóż wniosek o przeprowadzenie postępowania interwencyjnego przez Rzecznika Finansowego. Pamiętaj jednak, że złożenie wniosku o przeprowadzenie postępowania interwencyjnego przez Rzecznika Finansowego nie przerywa biegu przedawnienia dochodzonego roszczenia.

Po otrzymaniu wniosku, przeanalizujemy otrzymane informacje. Następnie prześlemy do instytucji finansowej wystąpienie z prośbą o zbadanie sprawy, zajęcie stanowiska i przesłanie dokumentów. Otrzymasz jego kopię.

W ramach postępowania interwencyjnego eksperci przygotowują argumentację, która ma na celu przekonanie instytucji finansowej do zmiany stanowiska. Rzecznik Finansowy nie ma jednak możliwości wydania decyzji wiążącej podmiot rynku finansowego. To oznacza, że podmiot rynku finansowego może nie zmienić stanowiska.

Wówczas przygotowywane jest tzw. pismo kończące. Zawiera ono argumenty, które mogą Ci się przydać przy podejmowaniu decyzji co do dalszych działań. Na tej podstawie będziesz mógł zdecydować o podjęciu próby ugodowego rozwiązania sporu np. w postępowaniu polubownym przy Rzeczniku Finansowym. Można też próbować rozstrzygnąć spór w postępowaniu cywilnym przed sądem powszechnym, w tym zakresie także uzyskasz potrzebne informacje od nas.

Czas trwania postępowania zależy nie tylko od liczby spraw wpływających do Rzecznika, ale przede wszystkim od złożoności sprawy i liczby wystąpień w danej sprawie Rzecznika Finansowego.

Do postępowań interwencyjnych prowadzonych przez Rzecznika nie stosuje się terminu na załatwienie sprawy określonego w przepisach kodeksu postępowania administracyjnego1.

1 Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 4 lutego 2019 r. wydanego w sprawie o sygn. akt IV SAB/Wa 563/18, w uzasadnieniu którego podniesione zostało, że „działania podejmowane przez Rzecznika Finansowego na podstawie art. 17 ust. 1, art. 24 i 25 ww. ustawy nie mają charakteru władczego, tj. rozpatrywanie spraw klientów nie kończy się wydaniem orzeczenia (decyzji czy postanowienia wiążącego dla klientów, podmiotów rynku finansowego lub innych podmiotów). Działania te nie są normowane przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego”. Analogiczne postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie: z dnia 27 grudnia 2017 r. sygn. IV SAB/Wa 313/17 oraz z dnia 23 września 2016 r. sygn. IV SAB/Wa 45/16.

Pomagamy w sporach z podmiotami rynku finansowego wszystkim osobom fizycznym, również tym prowadzącym działalność gospodarczą.

Nie podejmujemy działań na wniosek spółek prawa handlowego, fundacji, stowarzyszeń, kościołów i związków wyznaniowych, Skarbu Państwa, organów administracji publicznej i obsługujących je urzędów, jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielni, przedsiębiorstw państwowych, zakładów opieki zdrowotnej i wszelkich innych osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.

Możemy podjąć działania, tylko wtedy gdy złożyłeś reklamację do podmiotu rynku finansowego i została ona odrzucona lub nie uwzględniono Twoich roszczeń w całości.

Można się do nas zwrócić również w sytuacji, gdy podmiot rynku finansowego:

  • nie udzielił w obowiązującym go terminie odpowiedzi na reklamację
  • nie wykonał czynności wynikających z reklamacji uwzględnionej zgodnie z wolą klienta
  • nie dopełnił innych obowiązków wynikających z ustawy o rozpatrywaniu reklamacji (np. nie zamieścił w umowie informacji dotyczących procedury składania i rozpatrywania reklamacji czy nie przekazał wymaganych informacji w odpowiedzi na reklamację)

Najlepiej skorzystać ze wzoru wniosku. Pamiętaj o przesłaniu wszystkich dokumentów wspomnianych we wzorze wniosku. Jeśli wniosek składa pełnomocnik, należy uzupełnić również wzór pełnomocnictwa. Wniosek należy podpisać odręcznie lub elektronicznie.

Wniosek w postaci elektronicznej można wysłać na adres email biuro@rf.gov.pl.

WAŻNE: Mając na celu zwiększenie ochrony danych osobowych i w związku z wymaganiami polityki bezpieczeństwa informacji, Biuro Rzecznika Finansowego wprowadziło niezbędną modyfikację w korespondencji z Klientami. Zmiana dotyczy korespondencji e-mail z załącznikami zawierającymi m.in. dane osobowe Klientów, które obecnie zabezpieczone są hasłem. Dowiedz się jakie są nowe zabezpieczenia korespondencji elektronicznej z Biurem Rzecznika Finansowego.

Wniosek wysyłany tradycyjną pocztą należy adresować:

Biuro Rzecznika Finansowego
ul. Nowogrodzka 47a,
00-695 Warszawa

Informacje dotyczące statusu wniosków skierowanych do Rzecznika Finansowego są udzielane telefonicznie, w dni powszednie, w godzinach 10.00-14.00 pod numerami telefonów: 22 333-73-26 lub 22 333-73-27.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Rzecznika Finansowego można znaleźć w polityce prywatności.