Dostępność

Koordynator do spraw dostępności w Biurze Rzecznika Finansowego:

Andrzej Wilczak a.wilczak@rf.gov.pl tel. 22 333 73 26