Dostępność

Koordynator do spraw dostępności w Biurze Rzecznika Finansowego:

Robert Metzgier kontakt: dostepnosc@rf.gov.pl