Dostępność

Koordynator do spraw dostępności w Biurze Rzecznika Finansowego:

Agnieszka Piekarz a.piekarz@rf.gov.pl tel. 510 798 576