Przejdź do treści Wyszukiwarka

Polityka prywatności

Administratorem Danych Osobowych jest Rzecznik Finansowy z siedzibą w Warszawie ul. Nowogrodzka 47A, 00-695 w Warszawie. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pisemnie pod adresem e-mail: iod@rf.gov.pl

Rzecznik Finansowy zbiera Twoje dane osobowe w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach realizacji ustawowych zadań określonych m.in. w przepisach ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (art. 6 ust. 1 lit. c, lit. e i art. 9 ust. 2 lit. g RODO). Przetwarza Twoje dane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty. Ogranicza ilość zbieranych danych osobowych do niezbędnych. Dokłada starań, żeby Twoje dane były prawidłowe. Przechowuje Twoje dane osobowe w okresie nie dłuższym niż niezbędny do realizacji celów. Zapewnia integralność i poufność Twoich danych. Nie przetwarza Twoich danych osobowych w sposób zautomatyzowany.

Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, prawo żądania sprostowania, prawo żądania usunięcia, prawo żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację, jeżeli jej dane są przetwarzane w oparciu o np. art. 6 ust. 1 lit. e RODO. Każdej osobie przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Od stycznia 2021 roku zmieniliśmy okresy przetwarzania niektórych danych osobowych. Nowe okresy przetwarzania obowiązują dla spraw, które wpłynęły do Rzecznika Finansowego w 2021 r. Z archiwalnymi okresami przechowywania możesz zapoznać się poniżej.

Bardziej szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych dostępne poniżej.