Polityka prywatności

Administratorem Danych Osobowych jest Rzecznik Finansowy z siedzibą w Warszawie ul. Nowogrodzka 47A, 00-695 Warszawa. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, którym jest pan Maciej Byczkowski, e-mail: iod@rf.gov.pl

Rzecznik Finansowy zbiera twoje dane osobowe w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach. Przetwarza twoje dane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty. Ogranicza ilość zbieranych danych osobowych do niezbędnych. Dokłada starań żeby Twoje dane były prawidłowe. Przechowuje twoje dane osobowe w okresie nie dłuższym niż niezbędny do realizacji celów. Zapewnia integralność i poufność twoich danych. Nie przetwarza twoich danych osobowych w sposób zautomatyzowany.

Od stycznia 2021 roku zmieniliśmy okresy przetwarzania niektórych danych osobowych. Nowe okresy przetwarzania obowiązują dla spraw, które wpłynęły do Rzecznika Finansowego w 2021 r. Z dotychczasowymi okresami przechowywania możesz zapoznać się tutaj.

Sprawdź jak przetwarzamy Twoje dane (od 1 stycznia 2021):

Jeżeli skierowałeś do nas swoją sprawę związaną z reklamacją na działanie podmiotów rynku finansowego.

Jeżeli reprezentujesz podmiot rynku ubezpieczeniowego, emerytalnego, bankowego lub finansowego.

Jeżeli jesteś wnioskodawcą lub pełnomocnikiem i wystąpiłeś do RF jako do podmiotu uprawnionego do pozasądowego rozstrzygania sporów  – Sąd polubowny.

Jeżeli reprezentujesz podmioty, w tym podmioty rynku finansowego i wystąpiłeś do RF jako do podmiotu uprawnionego do pozasądowego rozstrzygania sporów  – Sąd polubowny.

Jeżeli jesteś wnioskodawcą lub pełnomocnikiem i złożyłeś zapytanie do RF w formie e-mailowej w związku z udzieleniem informacji o działalności ustawowej.

Jeżeli bierzesz udział w rekrutacji.

Jeżeli chcesz odbyć u nas praktykę lub staż (dokument dla opiekuna).

Jeżeli zawarłeś z nami umowę jako kontrahent/wykonawca.

Jeżeli złożyłeś skargę, wniosek, petycję.

Jeżeli zapisałeś się do newslettera.

Jeżeli wnioskujesz o patronat.

Dzięki RODO możesz wiedzieć, jakie dane przetwarzamy – i co z nimi robimy. Możesz poprawić swoje dane – gdybyś znalazł błędy lub zażądać ich usunięcia – zostać zapomnianym. Przetwarzamy Twoje dane zawsze zgodnie z prawem i w konkretnym celu. Masz prawo do ograniczenia przetwarzania twoich danych. Przetwarzamy tylko te dane, które są koniecznie potrzebne. Dbamy, by Twoje dane były aktualne, rzetelne oraz prawdziwe. Chronimy Twoje dane i zapewniamy ich poufność.