Przejdź do treści Wyszukiwarka

Wnioski o uchwałę Sądu Najwyższego

Rzecznik Finansowy ma możliwość występowania do Sądu Najwyższego z wnioskiem o podjęcie uchwały mającej na celu wyeliminowanie występujących w  orzecznictwie sądowym rozbieżności.  Podstawy prawne tej kompetencji określone są w ustawie z dnia dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1904 z późn. zm.).

27. Wniosek Rzecznika Finansowego do Sądu Najwyższego o podjęcie uchwały w związku z rozbieżnościami w orzecznictwie w zakresie dopuszczalności ustalenia wysokości odszkodowania w oparciu o hipotetyczne koszty naprawy w sytuacji, gdy naprawa przy szkodzie częściowej stała się już niemożliwa w wyniku następczych działań poszkodowanego, co ma miejsce np. w razie zbycia pojazdu w stanie uszkodzonym lub jego uprzedniego naprawienia.

26. Wniosek Rzecznika Finansowego do Sądu Najwyższego o podjęcie uchwały w związku z rozbieżnościami w orzecznictwie w zakresie dopuszczalności uwzględniania w odszkodowaniu z OC posiadaczy pojazdów mechanicznych rabatów i upustów stosowanych w sieciach partnerskich zakładów ubezpieczeń.

25. Wniosek Rzecznika Finansowego do Sądu Najwyższego o podjęcie uchwały w związku z rozbieżnościami w orzecznictwie dotyczącymi kwestii, kiedy przedawniają się roszczenia o zapłatę rat kredytu, wymagalnych przed wypowiedzeniem umowy. 

24. Wniosek Rzecznika Finansowego do Sądu Najwyższego o podjęcie uchwały w związku z rozbieżnościami w orzecznictwie dotyczącymi zasad, według których klient i bank powinny rozliczyć kredyt “walutowy” w przypadku uznania umowy za nieważną.

23. Wniosek Rzecznika Finansowego do Sądu Najwyższego o podjęcie uchwały w związku z rozbieżnościami w orzecznictwie dotyczącymi zasad wypłat odszkodowań z OC komunikacyjnego, za szkody wyrządzone przez pojazdy wielofunkcyjne np. ciągniki czy koparki.

22. Wniosek Rzecznika Finansowego do Sądu Najwyższego o podjęcie uchwały w związku z rozbieżnościami w orzecznictwie dotyczącymi zadośćuczynienia dla bliskich osoby poważniej poszkodowanej, za doznaną krzywdę wynikającą z naruszenia dobra osobistego 

21. Wniosek Rzecznika Finansowego do Sądu Najwyższego o podjęcie uchwały w związku z rozbieżnościami w orzecznictwie dotyczącymi wypłaty odszkodowania z tytułu nieodpłatnej opieki osoby bliskiej nad poszkodowanym np. w wypadku komunikacyjnym

20. Wniosek Rzecznika Finansowego do Sądu Najwyższego o podjęcie uchwały w związku z rozbieżnościami w orzecznictwie dotyczącymi pokrywania – przez ubezpieczyciela, który zaniżył odszkodowanie – kosztów usługi rzeczoznawcy wynajętego przez klienta.

19. Wniosek Rzecznika Finansowego do Sądu Najwyższego o podjęcie uchwały w związku z rozbieżnościami w orzecznictwie dotyczącymi czy bliscy osób żyjących, ale ciężko poszkodowanych wypadkach komunikacyjnych, mogą żądać od ubezpieczyciela sprawcy wypadku wypłaty zadośćuczynienia.

18. Wniosek Rzecznika Finansowego do Sądu Najwyższego o podjęcie uchwały w związku z rozbieżnościami w orzecznictwie dotyczącymi przesłanek umożliwiających uznanie postanowień umownych za abuzywne

17. Wniosek Rzecznika Finansowego do Sądu Najwyższego o podjęcie uchwały w sprawie pokrywania z ubezpieczenia OC rolnika, szkód wyrządzonych przez psa wykorzystywanego użytkowo w gospodarstwie rolnym

16. Wniosek Rzecznika Ubezpieczonych do Sądu Najwyższego o podjęcie uchwały w sprawie dopuszczalności zwrotu kosztów leczenia poniesionych w prywatnej służbie zdrowia na podstawie art. 444 § 1 k.c.

15. Wniosek Rzecznika Ubezpieczonych do Sądu Najwyższego o podjęcie uchwały w sprawie dopuszczalności zadośćuczynień z art. 448 k.c. za zdarzenia sprzed 3 sierpnia 2008 r.

14. Wniosek Rzecznika Ubezpieczonych do Sądu Najwyższego o podjęcie uchwały w sprawie terminu przedawnienia roszczeń do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego o naprawienie szkody wyrządzonej przez nieustalonego sprawcę

13. Wniosek Rzecznika Ubezpieczonych w sprawie rozbieżności w wykładni art. 433 k.c. w zakresie szkód polegających na zalaniu lokalu położonego niżej z lokalu znajdującego się na wyższej kondygnacji

12. Wniosek Rzecznika Ubezpieczonych w sprawie zasad ustalania wysokości odszkodowania za szkody komunikacyjne w ramach obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (części oryginalne czy części alternatywne)

11. Wniosek Rzecznika Ubezpieczonych w sprawie zasad ustalania wysokości odszkodowania za szkody komunikacyjne w ramach obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (amortyzacja wartości części)

10. Wniosek Rzecznika Ubezpieczonych w sprawie zwrotu kosztów zastępstwa poszkodowanego w postępowaniu likwidacyjnym

9. Wniosek Rzecznika Ubezpieczonych w sprawie najmu pojazdu zastępczego

8. Zasiłek pogrzebowy a zwrot kosztów pogrzebu

7. Odpowiedzialność współposiadaczy, w tym małżonków, w szkodach osobowych

6. VAT w kosztorysach w OC komunikacyjnym

5. Szkoda całkowita w OC komunikacyjnym

4. Odpowiedzialność współmałżonków w szkodach osobowych

3. Środki karne w ramach ubezpieczenia OC

2. Amortyzacja części, części alternatywne (zamienniki)

1. Odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe w mieniu w sytuacji, gdy, własność pojazdu uczestniczącego w zdarzeniu, wskutek którego powstała szkoda, została przeniesiona w drodze umowy przewłaszczenia w celu zabezpieczenia na bank lub stanowi własność leasingodawcy