Doradczy Komitet Naukowy

Doradczy Komitet Naukowy przy Rzeczniku Finansowym tworzą ludzie nauki reprezentujący różne dziedziny wiedzy oraz różne ośrodki naukowe. Do zadań Komitetu należy w szczególności:

– diagnozowanie i określanie kluczowych problemów ochrony klientów podmiotów rynku finansowego z perspektywy środowiska naukowego oraz proponowanie sposobów ich rozwiązania

– dokonywanie przeglądu rozwiązań międzynarodowych oraz prezentowanie analiz komparatystycznych w obszarze ochrony klientów podmiotów rynku finansowego.

– rekomendowanie badań naukowych użytecznych dla podejmowania dalszych działań na rzecz ochrony klientów podmiotów rynku finansowego

– proponowanie kierunków współpracy ze środowiskiem naukowym

– pomoc i wsparcie przy realizacji projektów edukacyjno-informacyjnych.

Skład Doradczego Komitetu Naukowego

DZIAŁANIA DORADCZEGO KOMITETU NAUKOWEGO

List DKN do Premiera Mateusza Morawieckiego – uwagi DKN do projektu ustawy z 17 września 2020

Stanowisko DKN w sprawie likwidacji Rzecznika Finansowego (wrzesień 2020)

Analizy ustawowych rozwiązań “wakacji kredytowych” w krajach UE (kwiecień/maj 2020 r.)

Konferencja „Nadużycia na rynku finansowym a ochrona konsumenta” – relacja (wrzesień 2019)

Raport – Nieprawidłowości na rynku finansowym a ochrona konsumenta (wrzesień 2019)

Raport Otwarcia – Diagnoza stanu badań nad ochroną klientów rynku finansowego w Polsce (czerwiec 2018)