logo Rzecznika Finansowego

Poniższy kalkulator pozwoli wyliczyć kwotę, jaką powinien zwrócić kredytodawca (bank lub instytucja pożyczkowa) w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu konsumenckiego. Dotyczy on umów o kredyt konsumencki zawartych od dnia 18 grudnia 2011 r.

Przez umowę o kredyt konsumencki rozumie się umowę o kredyt w wysokości nie większej niż 255.550 zł (albo równowartość tej kwoty w walucie innej niż waluta polska). Kredytem konsumenckim jest także kredyt na kwotę wyższą niż wskazana powyżej, o ile kredyt taki jest przeznaczony na remont domu (lokalu mieszkalnego), jeśli nie jest zabezpieczony hipoteką.

Kalkulator przedterminowej spłaty kredytu konsumenckiego

Co dalej?

Porównaj wynik uzyskany w powyższej kalkulacji i zastanów się, czy kredytodawca w Twojej sprawie wywiązał się z ciążących na nim obowiązków.

Jeśli stwierdzisz, że:

Ważne! Powyższe wyliczenia uwzględniają odsetki za cały okres opóźnienia. Jako wierzyciel masz prawo domagać się ich w całości. Jednak dłużnik-kredytodawca może podnieść zarzut przedawnienia. W tym przypadku termin przedawnienia wynosi 3 lata.

Co to oznacza w praktyce? Załóżmy, że spłaciłeś w całości kredyt przed terminem 4 lata temu. Kredytodawca może podnieść, że uległy przedawnieniu odsetki za okres wcześniejszy niż trzy lata licząc od zgłoszenia przez Ciebie roszczenia. Wtedy zwróci odsetki tylko za ostatnie trzy lata. Odmówi zwrotu odsetek za rok. Przed zarzutem przedawnienia możesz jednak się bronić zarzutem nadużycia prawa (art. 5 k.c.). Ostateczna ocena należeć będzie do sądu. 

Złożenie reklamacji

W pierwszej kolejności powinieneś złożyć do kredytodawcy reklamację. Możesz sporządzić ją samodzielnie lub skorzystać z wzoru przygotowanego przez Rzecznika Finansowego. Wzór ten został podany jedynie dla przykładu. Możesz go edytować i dowolnie zmienić uzupełniając o dodatkową argumentację. Do reklamacji, jako załącznik dodaj Wynik powyższej kalkulacji - załącznik do reklamacji. Pobierz wzór reklamacji.

Miejsce i forma złożenia reklamacji powinny być szczegółowo opisane w umowie zawartej z kredytodawcą. Dane takie znajdziesz również na oficjalnej stronie internetowej kredytodawcy.

Odpowiedź, na Twoją reklamację powinna zostać udzielona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji (do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem). W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie, o którym mowa powyżej, kredytodawca może wydłużyć termin do udzielenia odpowiedzi na reklamację, jednakże odpowiedź ta powinna zostać udzielona najpóźniej w terminie 60 dni od dnia otrzymania reklamacji. Przy czym powinieneś otrzymać dodatkową wiadomość od kredytodawcy, w której kredytodawca ten:

  1. wyjaśni przyczynę opóźnienia;
  2. wskaże okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy;
  3. określi przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi.

Wniosek o interwencję Rzecznika Finansowego

W przypadku, jeśli kredytodawca nie uzna Twoich roszczeń lub też w ogóle nie udzieli odpowiedzi na Twoją reklamację (ewentualnie udzieli takiej odpowiedzi, ale z przekroczeniem powyżej wskazanych terminów) przysługuje Ci prawo do złożenia do Rzecznika Finansowego wniosku o podjęcie działań w Twojej indywidualnej sprawie. Do wniosku do Rzecznika Finansowego należy dołączyć dokumentację sprawy, a w tym umowę zawartą z kredytodawcą i odpowiedź na reklamację, w której kredytodawca odmawia uznania Twoich roszczeń.

Wzór wniosku o interwencję Rzecznika Finansowego w indywidualnej sprawie

Skierowanie sprawy na drogę sądową

Kolejną możliwością jest skierowanie sprawy bezpośrednio do sądu. Trzeba jednak pamiętać, że w toku procesu powstanie konieczność, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.) udowodnienia zasadności roszczenia. Zgodnie bowiem z powołanym przepisem Ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne. Z kolei, zgodnie z art. 232 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 2019 r. poz. 1460 ze zm.; dalej k.p.c.) Strony są obowiązane wskazywać dowody dla stwierdzenia faktów, z których wywodzą skutki prawne. Sąd może dopuścić dowód nie wskazany przez stronę.

Rzecznik Finansowy może udzielić Ci dalszej pomocy w postępowaniu sądowym poprzez przedstawienie sądowi oświadczenia zawierającego pogląd istotny dla Twojej sprawy.

W tym celu możesz postąpić w dwojaki sposób tj.:

  1. powołując się na ww. art. 28 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 2279 ze zm., dalej: ustawa o Rzeczniku Finansowym) w związku z art. 63 ustawy k.p.c. – zgłosić sądowi wniosek o wezwanie Rzecznika Finansowego do przedstawienia pisemnego poglądu istotnego dla sprawy. Wskazane jest, aby taki wniosek został złożony na możliwie wczesnym etapie postępowania – najlepiej w żądaniach pozwu bądź odpowiedzi na pozew. Prawdopodobnie sąd przychylając się do wniosku wystąpi bezpośrednio do Rzecznika o przedstawienie ww. poglądu w sprawie, albo
  2. wystąpić z wnioskiem bezpośrednio do Rzecznika o przedstawienie sądowi poglądu w Twojej sprawie. Do wniosku kierowanego do Rzecznika Finansowego należy dołączyć kopię akt sprawy – w szczególności pozew, odpowiedź na pozew, umowę zawarta z kredytodawcą, lub inne istotne dokumenty. Wzór wniosku o wydanie istotnego poglądu.

Niniejszy progam nie używa plików cookie ani nie przetwarza Państwa danych osobowych. Wszystkie operacje na danych dokonywane są lokalnie w Państwa przeglądarce.

Podane w kalkulatorze obliczenia dotyczą zwrotu pozaodsetkowych kosztów kredytu w rozumieniu art. 5 pkt 6a ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Kwota należnego od kredytodawcy zwrotu pozaodsetkowych kosztów kredytu obliczona została metodą liniową. Otrzymana kwota ma charakter poglądowy. Wyliczenie ostatecznej kwoty zwrotu możliwe jest wyłącznie w oparciu o analizę całości akt sprawy, a w tym łączącej konsumenta z kredytodawcą umowy. Niniejsza kalkulacja nie obejmuje odsetek od kredytu, które zgodnie z treścią art. 5 pkt 6 lit a ustawy o kredycie konsumenckim również wchodzą w skład całkowitego kosztu kredytu. Kwota przedstawiona w Wyniku kalkulacji może różnić się od należnego od kredytodawcy zwrotu z uwagi na okres objęcia ochroną ubezpieczeniową, w przypadku kiedy do pozaodsetkowych kosztów kredytu wliczone były również składki na ubezpieczenie.