Poniższy kalkulator pozwoli wyliczyć kwotę, jaką powinien zwrócić kredytodawca (bank lub instytucja pożyczkowa) w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu konsumenckiego. Dotyczy on umów o kredyt konsumencki zawartych od dnia 18 grudnia 2011 r.

Przez umowę o kredyt konsumencki rozumie się umowę o kredyt w wysokości nie większej niż 255.550 zł (albo równowartość tej kwoty w walucie innej niż waluta polska). Kredytem konsumenckim jest także kredyt na kwotę wyższą niż wskazana powyżej, o ile kredyt taki jest przeznaczony na remont domu (lokalu mieszkalnego), jeśli nie jest zabezpieczony hipoteką.

Kalkulator przedterminowej spłaty kredytu konsumenckiego

Co dalej?

Porównaj wynik uzyskany w powyższej kalkulacji i zastanów się, czy kredytodawca w Twojej sprawie wywiązał się z ciążących na nim obowiązków.

Jeśli stwierdzisz, że:

Złożenie reklamacji

W pierwszej kolejności powinieneś złożyć do kredytodawcy reklamację. Możesz sporządzić ją samodzielnie lub skorzystać z wzoru przygotowanego przez Rzecznika Finansowego. Wzór ten został podany jedynie dla przykładu. Możesz go edytować i dowolnie zmienić uzupełniając o dodatkową argumentację. Do reklamacji, jako załącznik dodaj Wynik powyższej kalkulacji - załącznik do reklamacji. Pobierz wzór reklamacji.

Miejsce i forma złożenia reklamacji powinny być szczegółowo opisane w umowie zawartej z kredytodawcą. Dane takie znajdziesz również na oficjalnej stronie internetowej kredytodawcy.

Odpowiedź, na Twoją reklamację powinna zostać udzielona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji (do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem). W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie, o którym mowa powyżej, kredytodawca może wydłużyć termin do udzielenia odpowiedzi na reklamację, jednakże odpowiedź ta powinna zostać udzielona najpóźniej w terminie 60 dni od dnia otrzymania reklamacji. Przy czym powinieneś otrzymać dodatkową wiadomość od kredytodawcy, w której kredytodawca ten:

  1. wyjaśni przyczynę opóźnienia;
  2. wskaże okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy;
  3. określi przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi.

Wniosek o interwencję Rzecznika Finansowego

W przypadku, jeśli kredytodawca nie uzna Twoich roszczeń lub też w ogóle nie udzieli odpowiedzi na Twoją reklamację (ewentualnie udzieli takiej odpowiedzi, ale z przekroczeniem powyżej wskazanych terminów) przysługuje Ci prawo do złożenia do Rzecznika Finansowego wniosku o podjęcie działań w Twojej indywidualnej sprawie. Do wniosku do Rzecznika Finansowego należy dołączyć dokumentację sprawy, a w tym umowę zawartą z kredytodawcą i odpowiedź na reklamację, w której kredytodawca odmawia uznania Twoich roszczeń.

Wzór wniosku o interwencję Rzecznika Finansowego w indywidualnej sprawie

Skierowanie sprawy na drogę sądową

Kolejną możliwością jest skierowanie sprawy bezpośrednio do sądu. Trzeba jednak pamiętać, że w toku procesu powstanie konieczność, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.) udowodnienia zasadności roszczenia. Zgodnie bowiem z powołanym przepisem Ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne. Z kolei, zgodnie z art. 232 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 2019 r. poz. 1460 ze zm.; dalej k.p.c.) Strony są obowiązane wskazywać dowody dla stwierdzenia faktów, z których wywodzą skutki prawne. Sąd może dopuścić dowód nie wskazany przez stronę.

Rzecznik Finansowy może udzielić Ci dalszej pomocy w postępowaniu sądowym poprzez przedstawienie sądowi oświadczenia zawierającego pogląd istotny dla Twojej sprawy.

W tym celu możesz postąpić w dwojaki sposób tj.:

  1. powołując się na ww. art. 28 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 2279 ze zm., dalej: ustawa o Rzeczniku Finansowym) w związku z art. 63 ustawy k.p.c. – zgłosić sądowi wniosek o wezwanie Rzecznika Finansowego do przedstawienia pisemnego poglądu istotnego dla sprawy. Wskazane jest, aby taki wniosek został złożony na możliwie wczesnym etapie postępowania – najlepiej w żądaniach pozwu bądź odpowiedzi na pozew. Prawdopodobnie sąd przychylając się do wniosku wystąpi bezpośrednio do Rzecznika o przedstawienie ww. poglądu w sprawie, albo
  2. wystąpić z wnioskiem bezpośrednio do Rzecznika o przedstawienie sądowi poglądu w Twojej sprawie. Do wniosku kierowanego do Rzecznika Finansowego należy dołączyć kopię akt sprawy – w szczególności pozew, odpowiedź na pozew, umowę zawarta z kredytodawcą, lub inne istotne dokumenty. Wzór wniosku o wydanie istotnego poglądu.

Niniejszy progam nie używa plików cookie ani nie przetwarza Państwa danych osobowych. Wszystkie operacje na danych dokonywane są lokalnie w Państwa przeglądarce.

Podane w kalkulatorze obliczenia dotyczą zwrotu pozaodsetkowych kosztów kredytu w rozumieniu art. 5 pkt 6a ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Kwota należnego od kredytodawcy zwrotu pozaodsetkowych kosztów kredytu obliczona została metodą liniową. Otrzymana kwota ma charakter poglądowy. Wyliczenie ostatecznej kwoty zwrotu możliwe jest wyłącznie w oparciu o analizę całości akt sprawy, a w tym łączącej konsumenta z kredytodawcą umowy. Niniejsza kalkulacja nie obejmuje odsetek od kredytu, które zgodnie z treścią art. 5 pkt 6 lit a ustawy o kredycie konsumenckim również wchodzą w skład całkowitego kosztu kredytu. Kwota przedstawiona w Wyniku kalkulacji może różnić się od należnego od kredytodawcy zwrotu z uwagi na okres objęcia ochroną ubezpieczeniową, w przypadku kiedy do pozaodsetkowych kosztów kredytu wliczone były również składki na ubezpieczenie.