Przejdź do treści Wyszukiwarka

Rzecznik Finansowy składa powództwo w postępowaniu grupowym przeciwko Noble Securities S.A.

2 luty 2024

Rzecznik Finansowy na bazie wniosków i sygnałów zgłaszanych przez klientów Getin Noble Bank S.A., dotyczących sprzedaży obligacji tego banku złożył powództwo w postępowaniu grupowym przeciwko Noble Securities S.A. Firmą inwestycyjną zlecającą zbywanie obligacji był Noble Securities S.A., tj. dom maklerski wchodzący w skład grupy kapitałowej Getin Noble Bank S.A. Natomiast sprzedaż obligacji odbywała się za pośrednictwem agenta firmy inwestycyjnej – którym był właśnie Getin Noble Bank S.A.

W trakcie procesu sprzedaży obligacji klienci, będący najczęściej w wieku senioralnym nie byli informowani lub byli informowani w niewłaściwy sposób o szeregu ryzyk związanych z nabyciem obligacji Getin Noble Bank S.A. W pierwszej kolejności należy wskazać, że klienci nie byli informowani o podporządkowaniu tych obligacji, co oznacza ich gorszą pozycję w dochodzeniu roszczeń przy upadłości banku. Ponadto, klienci nie byli informowani o możliwości przeprowadzenia i zasadach dokonywania przymusowej restrukturyzacji banku oraz konsekwencjach takiego działania dla posiadaczy obligacji (umorzenie obligacji). Sprzedaż obligacji najczęściej realizowana była podczas jednego spotkania, trwającego relatywnie niedługo i w pośpiechu, co oznaczało, że klient nie posiadał rzeczywistej możliwości zapoznania się ze wszystkimi dokumentami.

Z kolei badanie przez agenta w oddziałach Getin Noble Banku preferencji inwestycyjnych, doświadczenia, wiedzy i skłonności do ponoszenia ryzyka przez klienta nie zapewniło w sposób należyty ochrony interesów klienta podmiotu rynku finansowego.  Podczas sprzedaży obligacji przez agenta dokumenty były wypełniane przez pracowników agenta i jedynie przedkładane klientom do podpisu ze wskazaniem odpowiedniego miejsca. W opinii Rzecznika powyższa praktyka stanowiła celowe działanie. Powyższe potwierdza fakt, że w ankiecie MiFID, która powinna służyć zbadaniu preferencji inwestycyjnych klienta, jego doświadczenia oraz akceptowanego przez niego poziomu ryzyka, znajdowały się nieprawidłowości, odpowiedzi niezgodne z prawdą, a samego dokumentu w formie kopii klienci najczęściej w ogóle nie otrzymywali. W konsekwencji proces, który z założenia miał służyć badaniu preferencji, wiedzy i doświadczenia klientów nie spełniał swojej funkcji.

Co więcej, obligacje Getin Noble Bank S.A. były prezentowane przez pracowników agenta jako stabilne, bezpieczne, trwałe, jako gwarantowany produkt bankowy oraz jako alternatywa wobec lokaty z lepszym oprocentowaniem. Działania pracowników agenta firmy inwestycyjnej polegały na zachęcaniu, rekomendowaniu i doradzaniu, a tym samym na nakłanianiu klientów do zakupu. Należy wskazać, że poszkodowani klienci, których reprezentantem jest Rzecznik Finansowy w momencie, w którym sprzedawano im obligacje byli na emeryturze lub byli w wieku zbliżonym do wieku emerytalnego, a ich intencją było ulokowanie swoich oszczędności w bezpiecznym produkcie, z myślą o zabezpieczeniu finansowym na „jesień życia.

Na podstawie art. 79 ust. 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi za szkodę wyrządzoną przez agenta firmy inwestycyjnej w związku z wykonywaniem czynności w imieniu i na rachunek firmy inwestycyjnej odpowiada solidarnie ta firma inwestycyjna i agent, który wyrządził szkodę. Odpowiedzialność wyłączona jest w przypadku, gdy szkoda nastąpiła wskutek działania siły wyższej lub wyłącznie z winy osoby trzeciej. Bezwzględnie wiążące są jednak regulacje dotyczące odpowiedzialności odszkodowawczej (art. 79 ust. 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi).

Rzecznik Finansowy wykonując ustawowe zadanie reprezentowania interesów klientów podmiotów rynku finansowego w pierwszej kolejności zebrał wyczerpujący materiał dowodowy. Przeprowadzona przez radców prawnych Biura Rzecznika Finansowego ocena materiału dowodowego skutkowała podjęciem decyzji o wytoczeniu powództwa w postępowaniu grupowym na rzecz nabywców obligacji.

Biorąc pod uwagę powyższe Rzecznik Finansowy złożył pozew, w którym zażądał ustalenia, że Noble Securities S. A., z siedzibą w Warszawie, działająca jako firma inwestycyjna, ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną, w związku z wykonywaniem czynności w jej imieniu i na jej rachunek przez agenta firmy inwestycyjnej – Getin Noble Bank S.A., nabywcom obligacji podporządkowanych wyemitowanych przez Getin Noble Bank S.A.

Rzecznik Finansowy będzie informował o postępach w sprawie. Klienci zainteresowani postępowaniem proszeni są o śledzenie informacji Rzecznika. Należy bowiem wskazać, że tryb postępowania w postaci dochodzenia roszczeń w postępowaniu grupowym musi w pierwszej kolejności zostać przyjętym i zaakceptowanym przez Sąd. Dopiero prawomocne postanowienie Sądu w tym zakresie umożliwi włączanie się do sprawy innym poszkodowanym.

Informacje o trybie i terminach zgłaszania się do sprawy zostaną podane do wiadomości w odrębnym komunikacie.

Polecane

11.07.2024
Poradnik dla podróżujących samochodem za granicę
04.07.2024
Polubownie u Rzecznika Finansowego
03.07.2024
Rozpoczęcie drugiej edycji Akademii Rzecznika Finansowego