Fundusz Edukacji Finansowej

Logotyp Funduszu Edukacji Finansowej

Działalność Funduszu Edukacji Finansowej ma się przyczynić do zwiększenia bezpieczeństwa obywateli w kontekście podejmowania decyzji finansowych, w tym decyzji inwestycyjnych.

Środki z Funduszu mają być przeznaczone na finansowanie edukacji finansowej, w szczególności na:

1) organizację kampanii edukacyjnych i informacyjnych mających na celu zwiększenie świadomości finansowej społeczeństwa;

2) opracowywanie strategii edukacji finansowej i monitorowanie jej realizacji;

3) opracowywanie programów edukacyjnych i wydawanie publikacji popularyzujących wiedzę w zakresie funkcjonowania rynku finansowego, zagrożeń na nim występujących oraz podmiotów na nim działających;

4) współpracę z innymi podmiotami, w tym podmiotami rynku finansowego, w zakresie opracowywania dokumentów dotyczących edukacji finansowej;

5) współpracę z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania w zakresie systemowego podejścia do edukacji finansowej, w szczególności w odniesieniu do podstaw programowych odnoszących się do szeroko pojętej edukacji finansowej

6) wspieranie projektów edukacyjnych i promocyjnych z zakresu finansów i rynku finansowego.

Nadzór nad działalnością Funduszu sprawuje Rada Edukacji Finansowej.

Podstawy prawne działalności Funduszu Edukacji Finansowej

Ustawa z dnia 9 listopada 2018r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku (Dz.U.2018.2243)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie wynagrodzenia Rzecznika Finansowego z tytułu obsługi i realizacji zadań finansowanych ze środków Funduszu Edukacji Finansowej weszło w życie w dniu 30 maja 2019 r. (Dz.U. 2019 poz.998)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie regulaminu pracy Rady Edukacji Finansowej weszło w życie w dniu 14 czerwca 2019 r. (Dz.U. 2019 poz. 1098);

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie regulaminu funkcjonowania Funduszu Edukacji Finansowej weszło w życie w dniu 11 grudnia 2019 r. (Dz.U. 2019 poz. 2374)

Sprawozdanie z działalności Rady Edukacji Finansowej w 2020 roku

Sprawozdanie z działalności Rady Edukacji Finansowej w 2021 roku