Przejdź do treści Wyszukiwarka

Rzecznik Finansowy składa dwie skargi nadzwyczajne do Sądu Najwyższego w sprawach kredytów hipotecznych powiązanych z frankiem szwajcarskim

 • kredyt
 • kredyty hipoteczne
 • skarga nadzwyczajna
 • SN

Rzecznik Finansowy realizując swoje ustawowe kompetencje złożył do Sądu Najwyższego dwie kolejne skargi nadzwyczajne. Dotyczą one spraw, w których zdaniem Rzecznika doszło do rażącego naruszenia interesów klientów podmiotów rynku finansowego. Pierwsza ze spraw dotyczy klienta, który zawarł z mBankiem S.A. umowę o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „Multiplan” waloryzowany kursem CHF, na mocy której bank miał udostępnić klientowi kwotę 740 tys. zł. W związku z niewykonaniem zobowiązania […]

Komunikat Rzecznika Finansowego – bank nie ma prawa żądać od konsumenta rekompensaty w związku z nieważnością umowy

 • bank
 • komunikatRF
 • kredyt
 • kredyty hipoteczne
 • TSUE

Komentarz dotyczący postanowienia TSUE z dnia 11 GRUDNIA 2023, w sprawie Bank Millennium C-756/22 Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) po raz kolejny potwierdził prokonsumenckie stanowisko w sporze pomiędzy bankami a konsumentami – którzy wzięli kredyt hipoteczny indeksowany kursem CHF. TSUE ponownie uznał, że bank nie ma prawa żądać od konsumenta rekompensaty wykraczającej poza zwrot kapitału wypłaconego z tytułu wykonania umowy frankowej oraz ustawowe odsetki za zwłokę od dnia wezwania do zapłaty. […]

Komunikat Rzecznika Finansowego dotyczący wyroku TSUE z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie mBank C-140/22

 • bank
 • komunikatRF
 • kredyt
 • kredyty hipoteczne
 • TSUE
 • wyrok

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) po raz kolejny prokonsumencko wypowiedział się w sporze pomiędzy bankami a konsumentami – którzy wzięli kredyt hipoteczny indeksowany kursem CHF. TSUE ocenił, że konsument nie musi składać przed sądem sformalizowanego oświadczenia o skutkach nieważności umowy kredytowej, a także ma prawo do zwrotu pełnej wartości roszczeń, bez pomniejszenia jej o równowartość odsetek. Trybunał orzekł, że artykuł 6 ust. 1 i art. 7 ust. 1 dyrektywy Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. […]

Rzecznik Finansowy składa dwie skargi nadzwyczajne do Sądu Najwyższego w sprawach kredytów hipotecznych indeksowanych do franka szwajcarskiego

 • bank
 • kredyt
 • kredyty hipoteczne
 • skarga nadzwyczajna

Do Biura Rzecznika Finansowego nadal trafiają sprawy, które pomimo iż są zakończone prawomocnym wyrokiem, budzą daleko idące wątpliwości co do prawidłowości ich rozstrzygnięcia. Klienci banków i innych instytucji finansowych nie mając pełnej świadomości swoich praw, a także z uwagi na ograniczone doświadczenie w relacjach prawnych z profesjonalnymi podmiotami, często zostają poszkodowani. W takich sytuacjach mogą liczyć na wsparcie Rzecznika Finansowego. Skargi nadzwyczajne składane przez Rzecznika Finansowego Skargi nadzwyczajne składane przez Rzecznika […]

Rzecznik Finansowy skutecznie broni frankowych kredytobiorców banku przed utratą domu

 • frankowicze
 • kredyty hipoteczne
 • kredyty walutowe
 • sąd najwyższy
 • skarga nadzwyczajna
 • SN

Sąd Najwyższy na wniosek Rzecznika Finansowego uchylił zaskarżone orzeczenie i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia (sygnatura akt II NsNc 134/23). Sprawa dotyczyła wyroku zaocznego wydanego w sprawie „frankowiczów”. Na skutek decyzji sądu okręgowego klienci banku mogli stracić dom. Do Rzecznika Finansowego zgłosili się klienci, którzy zawarli w 2008 r. umowę kredytu hipotecznego na 360 miesięcy. Pożyczyli wówczas 288 tys. zł, co zostało  przeliczone na niecałe 150 tys. franków […]

Rzecznik Finansowy składa cztery skargi nadzwyczajne do Sądu Najwyższego

 • kompetencje RF
 • kredyty hipoteczne
 • pożyczka
 • sąd najwyższy
 • skarga nadzwyczajna
 • SN

Rzecznik Finansowy składa cztery skargi nadzwyczajne do Sądu Najwyższego Rzecznik Finansowy realizując swoje ustawowe kompetencje złożył dzisiaj do Sądu Najwyższego cztery skargi nadzwyczajne. Dotyczą one spraw, w których zdaniem Rzecznika doszło do rażącego naruszenia interesów klientów podmiotów rynku finansowego. Trzy dotyczą klientów banków – kredytobiorców hipotecznych, natomiast jedna dotyczy dłużniczki Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego i pożyczki. Nakaz zapłaty nieprzekazany pozwanemu Pierwsza ze złożonych […]

Bezpieczny Kredyt 2% – odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania

 • FAQ
 • kredyt
 • kredyt2%
 • kredyty hipoteczne
 • Pierwsze Mieszkanie
 • Q&A

Już 1 lipca br. wchodzi w życie ustawa z dnia 26 maja 2023 r., o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe. Jedną ze składowych tej ustawy jest tzw. bezpieczny kredyt 2%. W związku z coraz częściej pojawiającymi się pytaniami w tym obszarze Rzecznik Finansowy przygotował publikację w formie pytań i odpowiedzi, dotyczącą tzw. bezpiecznego Kredytu 2%. Mamy nadzieję, że przygotowane opracowanie przybliży założenia bezpiecznego kredytu 2%. Zachęcamy do lektury: Q&A […]

TSUE orzekł o dopuszczalności zabezpieczenia powództwa poprzez zawieszenie spłaty rat kredytu na czas trwania postępowania sądowego – Komunikat Rzecznika Finansowego po wyroku w sprawie C-287/22 przeciwko Getin Noble bank S.A.

 • frankowicze
 • kredyty hipoteczne
 • kredyty walutowe
 • TSUE

W dniu 15 czerwca 2023 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał wyrok w sprawie C-287/22 Getin Noble Bank. W wyroku TSUE stwierdził, że art. 6 ust. 1 oraz art. 7 ust. 1 dyrektywy 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich (dalej: dyrektywa 93/13/EWG) stoją na przeszkodzie orzecznictwu krajowemu zgodnie z którym sąd może oddalić złożony przez konsumenta wniosek o zastosowanie środków tymczasowych mających […]

TSUE po stronie konsumentów w sprawie o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału – Komunikat Rzecznika Finansowego po wyroku w sprawie C-520/21

 • frankowicze
 • kredyty hipoteczne
 • kredyty walutowe
 • TSUE

Dziś (15 czerwca 2023 r.) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał wyrok w sprawie C-520/21, w którym odpowiedział na pytania prejudycjalne zadane przez Sąd Rejonowy dla Warszawy–Śródmieścia pod sygn. akt. I C 1297/21. Pytania dotyczyły tego, czy bankowi lub konsumentowi przysługuje wynagrodzenie za korzystanie z kapitału po uznaniu umowy kredytu za nieważną, ze względu na nieuczciwe warunki umowne. Pełna treść pytań zadanych przez polski sąd poprzednim komunikacie Rzecznika Finansowego. Komentarz Rzecznika Finansowego […]

Wcześniejsza spłata kredytu – skarg mniej, problem nadal ważny

 • kredyt
 • kredyt konsumencki
 • kredyty hipoteczne

Choć liczba skarg związanych z wcześniejszą spłatą kredytu systematycznie spada, Rzecznik Finansowy wciąż odnotowuje ich wysoką liczbę. Szczególny spadek zauważony jest w sprawach dotyczących kredytu konsumenckiego, niemniej takich spraw w minionym roku było wciąż blisko tysiąc. Rzecznik Finansowy parokrotnie wypowiadał się w sprawie rozliczeń dotyczących wcześniejszej spłaty kredytu konsumenckiego, a obecnie publikuje stanowisko dotyczące rozliczania przez instytucje finansowe wcześniejszej spłaty kredytu […]