Pierwszy wyrok w „sprawie Getback”

Klientka Idea Banku ma odzyskać pieniądze zainwestowanie w obligacje Getback – uznał dziś Sąd Okręgowy w Poznaniu. Co ważne, z pierwszych informacji wynika, że stanowisko sądu jest zbieżne z przedstawianym przez Rzecznika Finansowego w tzw. istotnych poglądach.

Sąd Okręgowy w Poznaniu wydał wyrok w sprawie nabycia przez konsumenta obligacji spółki windykacyjnej GetBack S.A. za pośrednictwem Idea Banku S.A. Orzekł, że zawarta przez powódkę umowa jest nieważna, a za poniesione przez poszkodowaną straty odpowiadają dwa podmioty: Polski Dom Maklerski S.A. (obecnie PMP) jako oferujący obligacje oraz Idea Bank S.A., którego przedstawiciel zaproponował nabycie obligacji korporacyjnych. Sąd nadał wyrokowi klauzulę natychmiastowej wykonalności. To oznacza, że poszkodowana otrzyma pełną zainwestowaną w obligacje GetBack S.A. kwotę.

Rzecznik Finansowy z zadowoleniem przyjął informację o korzystnym dla konsumenta wyroku wydanym przez Sąd Okręgowy w Poznaniu, tym bardziej, że to pierwszy wyrok w tego typu sprawie.

Mamy nadzieję, że kolejne sądy rozpatrujące spory związane z tego typu inwestycjami będą orzekały w podobny sposób. Tym bardziej, że stanowisko sądu w Poznaniu jest zbieżne z przedstawianym przez nas w tzw. istotnych poglądach – mówi Katarzyna Szwedo-Mackiewicz, zastępca dyrektora Wydziału Klienta Rynku Bankowo-Kapitałowego w biurze Rzecznika Finansowego.

Wyjaśnia, że Rzecznik we wspomnianych istotnych poglądach podkreśla możliwość żądania przez osoby poszkodowane naprawienia wyrządzonej szkody. Zdaniem Rzecznika Finansowego w tego typu sprawach mamy do czynienia z wprowadzeniem klientów w błąd oraz tzw. misselingiem. Taki wniosek wynika z analizy wniosków o interwencję wobec banków i biur maklerskich w związku z oferowaniem przez nie możliwości inwestycji w obligacje Getback S.A. Rzecznik Finansowy w oparciu o ustawę o nieuczciwych praktykach rynkowych uważa, że klienci mogą żądać unieważnienia umowy z obowiązkiem wzajemnego zwrotu świadczeń oraz zwrotu przez przedsiębiorcę kosztów związanych z nabyciem produktu.

Od początku „sprawy Getback” czyli kwietnia 2018 r. do końca 2019 r. trafiło do Rzecznika Finansowego ponad 800 wniosków o przeprowadzenie postępowania interwencyjnego. Ponieważ banki i domy maklerskie w większości wypadków nie zmieniły swojego stanowiska w wyniku interwencji, klienci wyposażeni w wiedzę co do ich uprawnień przechodzą do etapu postępowania sądowego. Na tym etapie Rzecznik Finansowy wspiera ich tzw. istotnym poglądem. Do tej pory do Rzecznika Finansowego trafiły 44 wnioski o wydanie istotnego poglądu w tego typu sporach, z czego w 18 przypadkach został on już przedstawiony.

Widzimy coraz większe zainteresowanie tą formą wsparcia przez Rzecznika Finansowego. Tylko w lutym trafiło do nas 12 takich wniosków. Jesteśmy gotowi na przygotowywanie kolejnych tego typu stanowisk – deklaruje Katarzyna Szwedo-Mackiewicz.

Przypomina, że wniosek o istotny pogląd można składać po złożeniu pozwu w sądzie i otrzymaniu odpowiedzi na pozew. Więcej informacji i wzór wniosku można znaleźć tutaj: https://www.rf.gov.pl/istotny-poglad

6 marca 2020 r.

Efektywność istotnych poglądów Rzecznika Finansowego

W latach 2014-2017 sądy rozstrzygnęły spory w 580 sprawach dotyczących ubezpieczeń, w których Rzecznik Finansowy wydał istotny pogląd. Z tego aż w 519 przypadkach (89%) wyrok był korzystny dla klienta, którego Rzecznik Finansowy wspierał swoim stanowiskiem. Najczęściej z tego typu pomocy korzystali posiadacze tzw. polis z UFK.

Infografika pokazująca efektywność istotnych poglądów

Istotny pogląd – wniosek i przykłady

Rzecznik Finansowy podsumował otrzymane od zainteresowanych oraz sądów informacje dotyczące sporów sądowych dotyczących ubezpieczeń w których wsparł klientów tzw. istotnym poglądem.

Bardzo dziękujemy zarówno sądom,  samym zainteresowanym, jak i ich pełnomocnikom za przekazywanie informacji o sposobie zakończenia tego typu spraw. Dzięki temu mamy dane dotyczące większości sporów sądowych w których Rzecznik Finansowy zaangażował się przedstawiając istotny pogląd – mówi Aleksander Daszewski, radca prawny w biurze Rzecznika Finansowego.

Z podsumowania wynika, że w latach 2014-2017 sądy rozstrzygnęły – pozytywnie lub negatywnie – spory w 580 sprawach dotyczących ubezpieczeń, w których Rzecznik Finansowy wydał istotny pogląd. Z tego aż w 519 przypadkach wyrok był korzystny dla klienta, którego Rzecznik Finansowy wspierał swoim stanowiskiem. Najczęściej z tego typu pomocy korzystali posiadacze tzw. polis z UFK. Tego typu sporów rozstrzygnięto w analizowanym okresie 418, z czego 91% spraw zakończyło się pozytywnie dla poszkodowanych.

Te dane nie uwzględniają sytuacji w których sąd nie rozstrzygnął ostatecznie sprawy. W tym czasie było 50 takich przypadków, z czego aż 47 dotyczyło sporów na tle tzw. polis z UFK. Z informacji które mamy od zainteresowanych wynika, że w większości wypadków wynikało to z ugody zawartej przez strony poza sądem. Można więc powiedzieć, że pomogliśmy osiągnąć satysfakcjonujące rozwiązanie sporu, jeszcze większej liczbie osób niż wynikałoby to ze statystyk pokazujących pozytywne i negatywne rozstrzygnięcia sądowe – wyjaśnia Aleksander Daszewski.

Druga grupa najczęściej pojawiających się wniosków o istoty pogląd dotyczy sporów związanych z OC i AC komunikacyjnym. W analizowanym okresie sądy rozstrzygnęły 102 takie sprawy, z czego w 87% przypadków było to rozstrzygnięcie korzystne dla klientów.

Oczywiście większość z tych spraw, bo 82 dotyczyło OC komunikacyjnego. W zdecydowanej większości przypadków, bo aż w 74 sporach sąd przychylił się do stanowiska Rzecznika Finansowego zawartego w istotnym poglądzie i orzekł na korzyść klienta. Oznacza to, że w 90% przypadków nasze wsparcie w postaci istotnego poglądu okazało się skuteczne – mówi Aleksander Daszewski.

Infografika prezentuje efektywność istotnych poglądów Rzecznika Finansowego wydawanych w sporach z ubezpieczycielami. Dane obejmują lata 2014-2017 i obejmują spory sądowe, w których Rzecznik wydał istotny pogląd, które zakończyły się pozytywnie lub negatywnie dla klientów. Łącznie w tym okresie zapadło 580 takich orzeczeń, z czego 519 (89%) zakończyło się pozytywnie, a 61 (11%) negatywnie. Najwięcej, bo 418 orzeczeń dotyczyło polis z UFK, z czego 91% wyroków było pozytywnych, a 9% negatywnych. Ubezpieczeń OC i AC komunikacyjnego dotyczyły 102 orzeczenia, z czego 87% było pozytywnych, a 13% negatywnych. Pozostałych sporów sądowych dotyczących ubezpieczeń było 60, z czego 80% zakończyło się pozytywnie dla klienta, a 20% negatywnie.