Naukowcy i studenci nagrodzeni przez Rzecznika Finansowego

Rzecznik Finansowy wyróżnił naukowców w IV edycji konkursu na najlepszą pracę dyplomową z zakresu ochrony klienta na rynku finansowym.

32 prace zgłoszono do tegorocznego konkursu na najlepszą pracę dyplomową organizowanego przez Rzecznika Finansowego. Młodzi naukowcy poruszyli szereg tematów związanych z ustawowymi zadaniami Rzecznika. Nie zabrakło bankowego misselingu, problemu kredytów walutowych, pisano o nadużyciach na rynku finansowym, przestępstwach wyłudzenia ubezpieczeń oraz prawnej i instytucjonalnej ochronie konsumentów rynku ubezpieczeniowego i bankowo-kapitałowego. – Naukowcy i studenci doskonale rozumieją oraz świetnie opisują systemowe problemy występujące na rynku. Podsuwają też ciekawe i innowacyjne rozwiązania – podsumowuje dr hab. Mariusz Golecki, prof. UŁ, Rzecznik Finansowy.

Tegoroczny konkurs był wyjątkowy. Rekordowa była liczba zgłoszeń, jednocześnie po raz pierwszy – obok prac licencjackich, magisterskich i doktorskich – nagradzano także rozprawy habilitacyjne. Konkurs obejmował zagadnienia związane z praktykami rynkowymi i stabilnością oraz bezpieczeństwem instytucji i transakcji rynku finansowego, które mają wpływ na poziom i jakość ochrony klienta. W tej edycji udział brały:

  • wydane w formie monografii naukowej rozprawy habilitacyjne, które stanowiły podstawę do nadania stopnia doktora habilitowanego w latach 2018 – 2019
  • rozprawy doktorskie obronione w latach 2018 – 2019
  • prace magisterskie obronione w roku 2019
  • prace licencjackie obronione w roku 2019

W 4 powyższych kategoriach uhonorowano w sumie 12 prac. Jury przyznało laureatom nagrody finansowe w wysokości od 2 do 9 tysięcy złotych. – Zainteresowanie tematyką, która leży w kompetencjach naszego urzędu jest wyjątkowe. W środowisku naukowym konkurs ma też dużą renomę, a jakość prac jest doskonała. W związku z tym jurorzy zaapelowali, by kolejna edycja konkursu obejmowała także książki profesorskie. To właściwy kierunek rozwoju naszej inicjatywy – podsumowuje Mariusz Golecki.

Laureaci IV edycji Konkursu Rzecznika Finansowego oraz tematy nagrodzonych prac:

Rozprawy habilitacyjne:

Miejsce 1:

dr hab. Małgorzata Serwach, profesor Uniwersytetu Łódzkiego– Ochrona ubezpieczeniowa pacjentów przed negatywnymi skutkami leczenia.

Miejsce 2:

dr hab. Jan Byrski, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie – Outsourcing w działalności dostawców usług płatniczych.

Prace doktorskie:

Miejsce 1:

dr Agnieszka Witwicka- Szczepankiewicz, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – Otwarte ubezpieczenia grupowe jako innowacyjna forma ubezpieczeń osobowych.

Miejsce 2 ex aequo:

dr Aleksandra Hęćka – Sadowska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – Ubezpieczeniowe metody finansowania realizacji ryzyka środowiskowego przedsiębiorstw w Polsce.

dr Aneta Tomaszkiewicz, Uniwersytet Łódzki – Adekwatność sum ubezpieczenia do wartości nieruchomości mieszkalnych w Łodzi.

dr Paweł Izdebski, Uniwersytet Warszawski – Administracyjnoprawne środki ochrony konsumentów na rynku kapitałowym w ramach działalności Komisji Nadzoru Finansowego oraz Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Prace magisterskie:

Miejsce 1:

Błażej Nawrotek, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – Sytuacja finansowa zakładów ubezpieczeń w Polsce w systemie Solvency II.

Miejsce 2 ex aequo:

Jan Rakowski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Prawna i instytucjonalna ochrona konsumentów i inwestorów indywidualnych przed misselingiem usług finansowych.

Hanna Rywocka, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – Nadzór nad działalnością funduszy inwestycyjnych w Polsce.

Emilia Sygar, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – Prawa konsumentów usług ubezpieczeniowych i ich ochrona na rynku.

Prace licencjackie:

Miejsce 1:

Joanna Sokal, Uniwersytet Warszawski – Resolution jako narzędzie procesurestrukturyzacji banku.

Miejsce 2:

2. Maksymilian Wadoń, Uniwersytet Wrocławski – Misseling na rynku kredytów konsumenckich.

Nagrody Rzecznika Finansowego dla młodych naukowców

Zakończyła się III edycja Konkursu o Nagrodę Rzecznika Finansowego za najlepszą pracę doktorską, magisterską i licencjacką z zakresu ochrony klienta na rynku finansowym. Jury Konkursu nagrodziło w tym roku osiem prac.

W kategorii prac doktorskich  I miejsce ex aequo zajęły dwie osoby:

Dr Anna Patalon-Jurczyk za pracę pt. „Zakres ochrony konsumenckiej ubezpieczonego jako podmiotu stosunku ubezpieczenia majątkowego na cudzy rachunek”. Promotorem pracy jest dr hab. Dorota Maśniak. Praca została napisana na Uniwersytecie Gdańskim.

Dr Jacek Kudła za pracę pt. „Jurysdykcja krajowa w sprawach dotyczących ubezpieczeń według rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) na 1215/2012”. Promotorem pracy jest dr hab. Karol Weitz. Praca została napisana na Uniwersytecie Warszawskim.

W kategorii prac magisterskich kolejno nagrodzono:

I miejsce

mgr Magdalena Chmielewska za pracę pt. „Działania instytucji prawodawstwa i ochrony rynku na zmiany w opłatach likwidacyjnych w ubezpieczeniach na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym”. Promotorem pracy jest dr hab. Krzysztof Łyskawa. Praca została napisana na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

II miejsce

mgr Anna Chojan za pracę pt. „Analiza wpływu założeń ekonomicznych na wartość wyceny zakładu ubezpieczeń na życie przy wykorzystaniu metodologii Embedded Value”. Promotorem pracy jest Dr hab. Jacek Lisowski. Praca została napisana na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

III miejsce (2 prace ex aequo)

mgr Mateusz Manuszak za pracę pt. „Umowa Ubezpieczenia jako metoda zarządzania ryzykiem cyberetycznym”. Promotorem pracy jest Dr hab. Jacek Lisowski. Praca została napisana na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

mgr Kamila Nowicka za pracę pt. ‘’Zmiana definicji wypadku ubezpieczeniowego w ubezpieczeniu kredytu kupieckiego w świetle prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego a konsekwencje dla ubezpieczyciela’’. Promotorem pracy jest Dr hab. Jacek Lisowski. Praca została napisana na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

Dodatkowo Rzecznik Finansowy postanowił wyróżnić pracę licencjacką Pani Aleksandry Falby pt. „Wpływ zmian legislacyjnych na rynek pożyczek pozabankowych w Polsce w latach 2006-2017”. Promotorem pracy jest Dr hab. Michał Moszyński. Praca została napisana na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Z kolei przewodniczący Jury, prof. dr. Hab. Jan Monkiewicz, postanowił wyróżnić pracę magisterską Pani Aleksandry Uliczki pt. „Misseling na rynku usług finansowych”. Promotorem pracy jest Dr hab. Edyta Rutkowska-Tomaszewska. Praca została napisana na Uniwersytecie Wrocławskim.

Do bieżącej edycji Konkursu zgłoszono łącznie 16 prac: cztery doktorskie, 11 magisterskich oraz 1 licencjacka. Autorzy reprezentowali następujące ośrodki akademickie: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Śląski.

Konkurs wspierają takie firmy i instytucje jak: Compensa TU i Życie S.A. Vienna Insurance Group, INTER Polska SA Towarzystwo Ubezpieczeń, Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych,  MEDICUM TUW, MetLife, POLSKI GAZ TUW, Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Zdjęcia z uroczystości: