Przejdź do treści Wyszukiwarka

Kolejny korzystny wyrok TSUE dla „frankowiczów” – komunikat Rzecznika Finansowego po wyroku w sprawie Getin Noble Bank (sygn. C-531/22)

 • #GNB
 • bank
 • frankowicze
 • kredyt
 • kredyty walutowe
 • TSUE
 • wyrok

W dniu 18 stycznia 2024 r., Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) odpowiedział na pytania prejudycjalne przedstawione przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie w postanowieniu z dnia 5 lipca 2022 r., prezentując w wyroku sygn. C-531/22 korzystne stanowisko dla konsumentów, którzy zaciągnęli w banku kredyt indeksowany kursem CHF: Pytanie prejudycjalne z polskiego sądu Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie I Wydział Cywilny w przedstawionych TSUE zagadnieniach zmierzał do rozstrzygnięcia, czy w przypadku gdy niemożliwa […]

Komunikat Rzecznika Finansowego w sprawie przystąpienia do powództwa przeciwko Bankowi Millennium S.A.

 • bank
 • komunikatRF
 • kredyt
 • kredyty walutowe
 • postępowanie grupowe

Rzecznik Finansowy przystąpił do postępowania grupowego z powództwa klientów Banku Millennium S.A., którzy zawarli umowę kredytu powiązanego z frankiem szwajcarskim. Rzecznik Finansowy postanowił skorzystać z kompetencji przysługujących mu na mocy art. 26 ust. 1 Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego, o Rzeczniku Finansowym i o Funduszu Edukacji Finansowej i przystąpił do postępowania sądowego po stronie powodowej. Chodzi o postępowanie grupowe kilku tysięcy konsumentów, którzy zawarli z bankiem umowy […]

Rzecznik Finansowy skutecznie broni frankowych kredytobiorców banku przed utratą domu

 • frankowicze
 • kredyty hipoteczne
 • kredyty walutowe
 • sąd najwyższy
 • skarga nadzwyczajna
 • SN

Sąd Najwyższy na wniosek Rzecznika Finansowego uchylił zaskarżone orzeczenie i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia (sygnatura akt II NsNc 134/23). Sprawa dotyczyła wyroku zaocznego wydanego w sprawie „frankowiczów”. Na skutek decyzji sądu okręgowego klienci banku mogli stracić dom. Do Rzecznika Finansowego zgłosili się klienci, którzy zawarli w 2008 r. umowę kredytu hipotecznego na 360 miesięcy. Pożyczyli wówczas 288 tys. zł, co zostało  przeliczone na niecałe 150 tys. franków […]

TSUE orzekł o dopuszczalności zabezpieczenia powództwa poprzez zawieszenie spłaty rat kredytu na czas trwania postępowania sądowego – Komunikat Rzecznika Finansowego po wyroku w sprawie C-287/22 przeciwko Getin Noble bank S.A.

 • frankowicze
 • kredyty hipoteczne
 • kredyty walutowe
 • TSUE

W dniu 15 czerwca 2023 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał wyrok w sprawie C-287/22 Getin Noble Bank. W wyroku TSUE stwierdził, że art. 6 ust. 1 oraz art. 7 ust. 1 dyrektywy 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich (dalej: dyrektywa 93/13/EWG) stoją na przeszkodzie orzecznictwu krajowemu zgodnie z którym sąd może oddalić złożony przez konsumenta wniosek o zastosowanie środków tymczasowych mających […]

TSUE po stronie konsumentów w sprawie o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału – Komunikat Rzecznika Finansowego po wyroku w sprawie C-520/21

 • frankowicze
 • kredyty hipoteczne
 • kredyty walutowe
 • TSUE

Dziś (15 czerwca 2023 r.) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał wyrok w sprawie C-520/21, w którym odpowiedział na pytania prejudycjalne zadane przez Sąd Rejonowy dla Warszawy–Śródmieścia pod sygn. akt. I C 1297/21. Pytania dotyczyły tego, czy bankowi lub konsumentowi przysługuje wynagrodzenie za korzystanie z kapitału po uznaniu umowy kredytu za nieważną, ze względu na nieuczciwe warunki umowne. Pełna treść pytań zadanych przez polski sąd poprzednim komunikacie Rzecznika Finansowego. Komentarz Rzecznika Finansowego […]

Rzecznik Finansowy podsumowuje rok w sprawach frankowych

 • analiza
 • frankowicze
 • kredyty hipoteczne
 • kredyty walutowe

Choć liczba aktywnych kredytów frankowych systematycznie spada, wciąż kilkaset tysięcy Polaków spłaca zaciągnięte kredyty hipoteczne indeksowane lub denominowane do franka szwajcarskiego. Co prawda część banków uruchomiła programy ugód z klientami, niemniej wielu frankowiczów decyduje się dochodzić swoich praw na drodze sądowej. Sprawy dotyczące kredytów frankowych są też nadal przedmiotem licznych wniosków do Rzecznika Finansowego, który opublikował właśnie analizę zagadnień związanych z kredytami frankowymi. […]

Rzecznik Finansowy przedstawił Sądowi Najwyższemu stanowisko dotyczące tzw. kredytów frankowych w sprawie III CZP 11/21

 • frankowicze
 • kredyty walutowe
 • sąd najwyższy

W odpowiedzi na zapytanie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Rzecznik Finansowy przedstawił swoje stanowisko dotyczące kierunków rozstrzygnięcia zagadnień prawnych przedstawionych przez Izbą Cywilną Sądu Najwyższego, w sprawach związanych z kredytami indeksowanymi i denominowanymi do waluty obcej. – Złożone przez nas stanowisko utrzymuje dotychczasową linię poglądów Rzecznika Finansowego, uzupełniając ją o dodatkowe argumenty wynikające z najnowszego orzecznictwa i doktryny – tłumaczy dr hab. Mariusz Golecki, prof. ucz., Rzecznik Finansowy. – […]

Kolejne umowy w „Mapie klauzul” Rzecznika Finansowego

 • kredyty walutowe

Rzecznik Finansowy zaktualizował „Mapę klauzul”, czyli zestawienie postanowień niedozwolonych stosowanych przez banki w umowach kredytów „walutowych”. To efekt kolejnych zgłoszeń klientów, którzy do tej pory nie podjęli żadnych działań związanych z ze swoją umową kredytową. Link do „Mapy klauzul” – Po publikacji „Mapy klauzul” na początku listopada otrzymaliśmy sygnały od klientów, którzy nie znaleźli w naszym zestawieniu fragmentów umów które zwarli. Zgłaszali oni takie zapotrzebowanie na naszym profilu na Facebooku oraz w ramach porad telefonicznych […]

Rzecznik Finansowy broni klientów Santander Bank

 • kredyty walutowe

Rzecznik Finansowy przystąpił do sprawy sądowej, w której klienci Santander Bank będą bronili się przed roszczeniem o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału. Zdaniem Rzecznika, ani w polskim, ani unijnym prawie nie ma podstawy prawnej do takich oczekiwań ze strony banku. Rzecznik Finansowy zdecydował o wstąpieniu do sprawy wszczętej z powództwa konsumentów przeciwko Santander Bank Polska S.A. – Przemawia za tym na szczególny charakter sprawy oraz fakt, że rozstrzygnięcie może spowodować doniosłe skutki finansowe dla […]

Mapa klauzul w umowach kredytów „walutowych”

 • kredyty walutowe

Rzecznik Finansowy przygotował zestawienie klauzul niedozwolonych stosowanych przez banki w umowach kredytów „walutowych”. Adresatem „Mapy klauzul” mają być przede wszystkim osoby, które do tej pory nie podejmowały żadnych działań związanych ze swoją umową. Zawiera ona jasną wskazówkę co do możliwych roszczeń klientów wynikających ze stosowania nieuczciwych postanowień przez banki. – Opracowanie „Mapy klauzul” to odpowiedź na sygnały wpływające do nas w trakcie dyżurów telefonicznych czy zapytaniach e-mailowych. Wynika z nich, że znaczna […]