Deklaracja dostępności serwisu rf.gov.pl

Deklaracja dostępności

Rzecznik Finansowy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Rzecznik Finansowy.

Data publikacji strony internetowej: 2020.06.02.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020.12.04.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • zamieszczone na stronie filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych i niedosłyszących,
  • zamieszczone filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia 2021.01.28. Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Transition Technologies PSC Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, w zakresie dostępności strony internetowej www.rf.gov.pl oraz na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny w zakresie dostępności architektonicznej.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: sekretariat.wek@rf.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 333 73 26. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek, w którym znajduje się Biuro Rzecznika Finansowego położony jest przy Al. Jerozolimskich 87. Oznaczone wejście znajduje się w pierwszej klatce schodowej od strony zachodniej budynku, czyli od strony budynku 89. Najpierw są dwa niskie schody. Następnie dwuskrzydłowe, wymagające siły, ręcznie otwierane drzwi o szerokości 90+90 cm . Za nimi jest dziewięć schodów i kolejne dwuskrzydłowe, ręcznie otwierane drzwi tej samej szerokości. Na wprost znajduje się stanowisko ochrony budynku. Biuro Rzecznika Finansowego zajmuje piętra: 2, 3 i 4, a recepcja jest na piętrze drugim (trzeciej naziemnej kondygnacji). Możliwe jest skorzystanie z lobby na parterze.

Z poziomu parteru, przy ochronie, dostępna jest jedna winda o szerokości drzwi 72 cm. Korytarze są dostępne na każdym z zajmowanych pięter, jednak część pomieszczeń znajduje się za przewężeniami o szerokości 98 cm. Schody o szerokości 140 cm posiadają jedną barierkę od strony wewnętrznej. Drzwi na piętrach są o szerokości 84 cm, a część drzwi do pokojów ma 80 cm szerokości. Brak jest toalet dla osób niepełnosprawnych, a na parterze nie ma żadnej.

Dostępny jest schodołaz. Brak jest pochylni. Nie ma platform. Nie ma informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych. Brak jest oznaczeń w alfabecie brajla oraz oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób słabowidzących.

Pięćdziesiąt metrów od wejścia znajduje się jedno, ogólnodostępne miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych od strony Al. Jerozolimskich na wysokości budynku 89.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Brak jest tłumacza języka migowego.