Deklaracja dostępności serwisu rf.gov.pl

Deklaracja dostępności

Rzecznik Finansowy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Rzecznik Finansowy.

Data publikacji strony internetowej: 2020.06.02.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020.12.04.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • zamieszczone na stronie filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych i niedosłyszących,
  • zamieszczone filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia 2021.01.28. Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Transition Technologies PSC Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, w zakresie dostępności strony internetowej www.rf.gov.pl oraz na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny w zakresie dostępności architektonicznej.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: sekretariat.wek@rf.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 333 73 26. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek, w którym znajduje się Biuro Rzecznika Finansowego, zlokalizowany jest przy ul. Nowogrodzkiej 47A (Roma Office Center).

Dwuskrzydłowe drzwi wejściowe o łącznej szerokości 186 cm prowadzą do holu, w którym znajduje się stanowisko ochrony budynku. Z poziomu parteru, obok stanowiska ochrony znajduje się 5 wind. Biuro Rzecznika Finansowego zajmuje piętra: 4, 5 i 7, a recepcja jest na piętrze piątym. W trakcie końcowych przygotowań jest też punkt informacyjny na parterze. Jest przygotowana pochylnia. Sprawę (złożenie wniosku) można załatwić na parterze.

Z poziomu parteru, przy ochronie, dostępne jest pięć wind, każda o szerokości drzwi 90 cm. Trzema z nich można dojechać na piąte piętro. Wyszedłszy z windy na piątym piętrze znajdują się, nie wymagające dużej siły, ręcznie otwierane, oszklone drzwi o szerokości 89+89cm. Następnie, po lewej stronie znajdują się drzwi o szerokości 116 cm, obok których jest dzwonek do recepcji. Korytarze są dostępne na każdym z zajmowanych pięter. Drzwi na piętrach są o szerokości 90 cm, a część drzwi do niektórych pokojów ma 80 cm szerokości. Na każdym piętrze znajduje się jedna toaleta dla osób niepełnosprawnych.

Nie ma informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych. Brak jest oznaczeń w alfabecie Braille’a oraz oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób słabowidzących.

W pobliżu budynku znajduje się kilka miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Brak jest tłumacza języka migowego.