Konkurs Rzecznika Finansowego

Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Konkursu o Nagrodę Rzecznika Finansowego za najlepszą rozprawę habilitacyjną i doktorską oraz pracę magisterską i licencjacką z zakresu ochrony klienta na rynku finansowym.

Do konkursu mogą zostać zgłoszone:

  • wydane w formie monografii naukowej rozprawy habilitacyjne, które stanowiły podstawę do nadania stopnia doktora habilitowanego w okresie od 1 listopada 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.,
  • rozprawy doktorskie obronione od 1 listopada 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.,
  • prace magisterskie obronione od 1 listopada 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.,
  • prace licencjackie obronione od 1 listopada 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.

W sytuacjach wyjątkowych Komisja Konkursowa może zadecydować o włączeniu do konkursu prac obronionych w okresie styczeń – październik 2021 r., jeśli autorzy nie uczestniczyli we wcześniejszej edycji konkursu.

Zapraszamy absolwentów uczelni wyższych, promotorów prac, a także władz uczelni, wydziałów, instytutów i katedr, w których przygotowywane są prace z zakresu ochrony klienta na rynku finansowym, o zgłoszenie do Konkursu najlepszych prac z tej dziedziny.

Uczestnicy, których prace pozytywnie przeszły ocenę formalną, zostaną o tym poinformowani pisemnie poprzez e-mail wysłany na podany w zgłoszeniu adres.

Zgłoszenie może być dokonane przez:

  1. autora pracy;
  2. promotora, za zgodą autora w formie pisemnej;
  3. dyrektora instytutu, dziekana wydziału lub kierownika katedry lub innej jednostki naukowej, w której realizowana była rozprawa bądź przeprowadzany był egzamin, za zgodą autora w formie pisemnej.

Do Konkursu mogą być zgłoszone prace napisane w języku polskim lub angielskim.

Pracę w wersji elektronicznej (format .pdf) wraz z dokumentacją wskazaną w Regulaminie należy przesłać drogą mailową w terminie do 12 czerwca 2023 r. na adres: konkursy@rf.gov.pl.

Ewentualne pytania prosimy kierować na adres: sekretariat.wek@rf.gov.pl.

O zakończeniu prac Komisji oraz ogłoszeniu wyników Konkursu poinformujemy w odrębnym komunikacie.

Laureaci zostaną powiadomieni w drodze korespondencji elektronicznej.

Szczegółowe warunki Konkursu określone są w następujących dokumentach: