Konkurs Rzecznika Finansowego

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w związku z sytuacją dotyczącą epidemii Covid-19 oraz licznymi prośbami osób zainteresowanych konkursem, Rzecznik Finansowy zdecydował o wydłużeniu terminu przesyłania prac konkursowych do dnia 15.11.2021. Kolejną zmianą jest dopuszczenie możliwości wysyłania prac konkursowych, których obrona zakończyła się w 2021 roku.

Poniżej znajdują się aktualne wytyczne i zasady V edycji Konkursu o Nagrodę Rzecznika Finansowego za najlepszą rozprawę habilitacyjną i doktorską oraz pracę magisterską i licencjacką  z zakresu ochrony klienta na rynku finansowym.

Zakres przedmiotowy Konkursu obejmuje zagadnienia praktyk rynkowych [ang. market conducts] jak też i zagadnienia związane ze stabilnością oraz bezpieczeństwem instytucji i transakcji  rynku finansowego [ang. prudential issues], które mają oczywisty wpływ na jakość ochrony klienta. W sposób naturalny jesteśmy zainteresowani zarówno dziełami odnoszącymi się do spraw polskich, jak i tych, które eksplorują otoczenie międzynarodowe.

Konkurs obejmuje:

  • wydane w formie monografii naukowej rozprawy habilitacyjne, które stanowiły podstawę do nadania stopnia doktora habilitowanego w latach 2019 – 2021,
  • rozprawy doktorskie obronione w latach 2019 – 2021,
  • prace licencjackie i magisterskie obronione w roku 2019 – 2021,

Zwracamy się do absolwentów wyższych uczelni, doktorów, promotorów prac, a także władz uczelni, wydziałów, instytutów i katedr, w których przygotowywane są prace z zakresu ochrony klienta na rynku finansowym, o zgłoszenie do konkursu najlepszych prac z tej dziedziny.

Informujemy, że co do zasady w pierwszej kolejności do konkursu będą kwalifikowane prace obronione w latach 2019-2020, natomiast w sytuacjach wyjątkowych, Jury zdecyduje o włączeniu do konkursu prac obronionych w roku 2021. Uczestnicy konkursu, których prace zostały zakwalifikowane do oceny zostaną o tym poinformowani pisemnie poprzez e-mail wysłany na podany w zgłoszeniu adres.

Zgłoszenie może być dokonane przez:

1) autora pracy,

2) promotora, za zgodą autora w formie pisemnej,

3) Dyrektora Instytutu/Kierownika Katedry lub Dziekana wydziału uczelni, w której realizowana była rozprawa/przeprowadzany był egzamin, a także dyrektorów instytutów badawczych oraz instytutów naukowych PAN, za zgodą autora w formie pisemnej.

Do Konkursu mogą być zgłoszone prace napisane w języku polskim lub angielskim, podejmujące tematykę ochrony klienta na rynku finansowym, ocenione przez promotora jako bardzo dobre, które stanowiły podstawę egzaminu licencjackiego lub magisterskiego oraz rozprawy habilitacyjne i doktorskie, zakończone nadaniem autorowi pracy tytułu doktora lub doktora habilitowanego.

Do Konkursu nie mogą być zgłaszane prace nagrodzone w innych konkursach, z wyjątkiem nagród przyznanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki lub Prezesa Rady Ministrów lub podmioty wymienione w art. 7 ust.1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w których  przeprowadzona była obrona rozprawy doktorskiej lub postępowanie o nadanie stopnia doktora habilitowanego lub w których autor pracy jest zatrudniony.

Pracę w wersji elektronicznej na elektronicznym nośniku informacji (format .doc oraz .pdf) wraz z niżej podaną dokumentacją należy przesłać drogą mailową w terminie do 15 listopada 2021 r. na adres: magda.hojnor@gmail.com.

Wymagana dokumentacja:

– wniosek zawierający: imię i nazwisko autora pracy oraz adres do korespondencji z autorem, a także numer telefonu kontaktowego oraz e-mail (według własnego wzoru);

– w przypadku gdy pracę zgłasza autor, oświadczenie promotora zawierające potwierdzenie okoliczności dopuszczających pracę do konkursu albo kopię protokołu egzaminu licencjackiego lub magisterskiego, a w przypadku pracy habilitacyjnej i pracy doktorskiej kopię uchwały o nadaniu stopnia naukowego doktora lub doktora habilitowanego;

– oświadczenie autora pracy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z Konkursem, a w przypadku przyznania nagrody również zgody na publikację imienia i nazwiska na stronie internetowej Rzecznika Finansowego lub w innych dokumentach informacyjnych o przebiegu i wyniku Konkursu, którego autorem jest Rzecznik Finansowy;

– oświadczenie o wyrażeniu albo niewyrażeniu zgody na publikację wizerunku z uroczystości wręczenia nagrody w przypadku jej przyznania

– oświadczenie o wyrażeniu albo niewyrażeniu zgody na zamieszczenie pracy lub jej fragmentów na stronie internetowej Rzecznika Finansowego w przypadku przyznania nagrody;

– oświadczenie o samodzielnym autorstwie pracy.

Zakończenie prac Jury oraz ogłoszenie wyników Konkursu przewidujemy na koniec 2021 roku.

Laureaci, promotorzy oraz władze uczelni zostaną powiadomieni korespondencyjnie o wynikach Konkursu. Formy i wysokość nagród finansowych określają organizatorzy Konkursu, biorąc pod uwagę poziom oraz liczbę nagrodzonych prac.

Szczegółowe warunki Konkursu określone są w następujących załącznikach:

Regulamin Konkursu (PDF 0.7MB)

Oświadczenia (PDF 0.6MB)

Karta oceny  (PDF 0.6MB)

W razie wątpliwości prosimy o kontakt z Sekretarzem Jury Konkursu, Magdaleną Hojnor: magda.hojnor@gmail.com

Rzecznik Finansowy

Dr hab. Mariusz Golecki