Konkurs Rzecznika Finansowego

Uwaga! Ze względu na epidemię COVID-19 zdecydowaliśmy o przesunięciu terminu składania prac w IV Edycji Konkursu. Przyjmujemy je do 31 października 2020 r. 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Rzecznik Finansowy wraz z Fundacją Edukacji Ubezpieczeniowej ogłaszają rozpoczęcie IV edycji Konkursu o Nagrodę Rzecznika Finansowego za najlepszą rozprawę habilitacyjną i doktorską oraz pracę magisterską i licencjacką  z zakresu ochrony klienta na rynku finansowym.

Zakres przedmiotowy Konkursu obejmuje zarówno zagadnienia praktyk rynkowych [ang. market conducts] jak też i zagadnienia związane ze stabilnością oraz bezpieczeństwem instytucji i transakcji  rynku finansowego [ang. prudential issues], które mają oczywisty wpływ na jakość ochrony klienta. W sposób naturalny jesteśmy zainteresowani zarówno dziełami odnoszącymi się do spraw polskich jak i tych które eksplorują otoczenie międzynarodowe.

Konkurs obejmuje:

·      wydane w formie monografii naukowej rozprawy habilitacyjne, które stanowiły podstawę do nadania stopnia doktora habilitowanego w latach 2018 – 2019

·      rozprawy doktorskie obronione w latach 2018 – 2019,

·      prace licencjackie i magisterskie obronione w roku 2019.


Zwracamy się do absolwentów wyższych uczelni, doktorów, promotorów prac, a także władz uczelni, wydziałów, instytutów i katedr, w których przygotowywane są prace z zakresu ochrony klienta na rynku finansowym o zgłoszenie do konkursu najlepszych prac z tej dziedziny.

Zgłoszenie może być dokonane przez:

1) autora pracy,

2) promotora, za zgodą autora w formie pisemnej,

3) Dyrektora Instytutu/Kierownika Katedry lub Dziekana wydziału uczelni, w której realizowana była rozprawa/przeprowadzany był egzamin, a także dyrektorów instytutów badawczych oraz instytutów naukowych PAN, za zgodą autora w formie pisemnej.

Do Konkursu mogą być zgłoszone prace napisane w języku polskim lub angielskim, podejmujące tematykę ochrony klienta na rynku finansowym, ocenione przez promotora jako bardzo dobre, które stanowiły podstawę egzaminu licencjackiego lub magisterskiego oraz rozprawy habilitacyjne i doktorskie, zakończone nadaniem autorowi pracy tytułu doktora lub doktora habilitowanego.

Do Konkursu nie mogą być zgłaszane prace nagrodzone w innych konkursach, z wyjątkiem nagród przyznanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki lub Prezesa Rady Ministrów lub podmioty wymienione w art. 7 ust.1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w których  przeprowadzona była obrona rozprawy doktorskiej lub postępowanie o nadanie stopnia doktora habilitowanego lub w których autor pracy jest zatrudniony.

Pracę w wersji elektronicznej na elektronicznym nośniku informacji (format .doc oraz .pdf) wraz z niżej podaną dokumentacją należy przesłać drogą mailową w terminie do 31 października 2020 r. na adres sekretarza konkursu h.bibrowska@rf.gov.pl

Wymagana dokumentacja:

– wniosek zawierający: imię i nazwisko autora pracy oraz adres do korespondencji z autorem, a także numer telefonu kontaktowego oraz e-mail;

– w przypadku gdy pracę zgłasza autor, oświadczenie promotora zawierające potwierdzenie okoliczności dopuszczających pracę do konkursu (§ 2 ust. 1 i 2 regulaminu) albo kopię protokołu egzaminu licencjackiego lub magisterskiego, a w przypadku pracy habilitacyjnej i pracy doktorskiej kopię uchwały o nadaniu stopnia naukowego doktora lub doktora habilitowanego;

– oświadczenie autora pracy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z Konkursem, a w przypadku przyznania nagrody również zgody na publikację imienia i nazwiska na stronie internetowej Rzecznika Finansowego lub w innych dokumentach informacyjnych o przebiegu i wyniku Konkursu, którego autorem jest Rzecznik Finansowy;

– oświadczenie o wyrażeniu albo niewyrażeniu zgody na publikację wizerunku z uroczystości wręczenia nagrody w przypadku jej przyznania

– oświadczenie o wyrażeniu albo niewyrażeniu zgody na zamieszczenie pracy lub jej fragmentów na stronie internetowej Rzecznika Finansowego w przypadku przyznania nagrody;

– oświadczenie o samodzielnym autorstwie pracy.

Zakończenie prac Jury, ogłoszenie wyników Konkursu oraz ceremonię wręczenia nagród przewidujemy na początku 2021 r.


Laureaci, promotorzy oraz władze uczelni zostaną powiadomieni korespondencyjnie o wynikach Konkursu.


Formy i wysokość nagród określają organizatorzy Konkursu, biorąc pod uwagę poziom oraz liczbę nagrodzonych prac.


Szczegółowe warunki Konkursu określone są w następujących załącznikach:

Regulamin Konkursu

Oświadczenia

Karta oceny

W razie wątpliwości prosimy o kontakt z sekretarzem Jury, Hanną Bibrowską h.bibrowska@rf.gov.pl.

Rzecznik Finansowy 

Dr hab. Mariusz Golecki