Statut Biura Rzecznika Finansowego

Warszawa, dnia 31 marca 2021 r.
Poz. 315

ZARZĄDZENIE NR 127
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 26 października 2015 r.
w sprawie nadania statutu Biuru Rzecznika Finansowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz. U. poz. 1348) zarządza się, co następuje:
§ 1. Biuru Rzecznika Finansowego nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załącznik do zarządzenia nr 127 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2015 r. (poz. 1055)

STATUT BIURA RZECZNIKA FINANSOWEGO

§ 1. Biuro Rzecznika Finansowego, zwane dalej „Biurem”, działa na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2279 oraz z 2020 r. poz. 2320) oraz niniejszego statutu.

§ 2. Biuro działa pod bezpośrednim kierownictwem Rzecznika Finansowego, zwanego dalej „Rzecznikiem”.

§ 3. 1. Rzecznik kieruje Biurem przy pomocy zastępców oraz osób kierujących komórkami organizacyjnymi, o których mowa w § 4.

2. Zakres zadań zastępców oraz osób kierujących komórkami organizacyjnymi, o których mowa w § 4, określa Rzecznik.

3. Rzecznik może upoważnić osoby, o których mowa w ust. 1, oraz innych pracowników Biura zatrudnionych na stanowiskach koordynujących lub samodzielnych do działania w imieniu Rzecznika w określonych przez niego sprawach.

§ 4. W skład Biura wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Wydział Klienta Rynku Ubezpieczeniowo-Emerytalnego;

2) Wydział Klienta Rynku Bankowo-Kapitałowego;

3) Wydział Pozasądowego Rozwiązywania Sporów;

4) Wydział Administracyjno-Finansowy;

5) Wydział Edukacji i Komunikacji;

6) Wydział Studiów i Analiz;

7) Wydział Audytu i Kontroli.

§ 5. Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych Biura oraz tryb pracy Biura określa regulamin organizacyjny nadany przez Rzecznika.

§ 6. Spory kompetencyjne między komórkami organizacyjnymi Biura rozstrzyga Rzecznik.

§ 7. Rzecznik może tworzyć rady lub zespoły jako organy pomocnicze o charakterze opiniodawczo-doradczym, określając cel ich powołania, nazwę, skład osobowy, zakres zadań, tryb działania i sposób finansowania ich działalności.