Statut Biura Rzecznika Finansowego

Warszawa, dnia 16 czerwca 2023 r.
Poz. 584

ZARZĄDZENIE NR 188
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 7 czerwca 2023 r.
w sprawie nadania statutu Biuru Rzecznika Finansowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego, o Rzeczniku Finansowym i o Funduszu Edukacji Finansowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 187, 1488 i 2640 oraz z 2023 r. poz. 556 i 825) zarządza się, co następuje:
§ 1. Biuru Rzecznika Finansowego nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załącznik do zarządzenia nr 188 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 czerwca 2023 r. (poz. 584)

STATUT BIURA RZECZNIKA FINANSOWEGO

§ 1. Biuro Rzecznika Finansowego, zwane dalej „Biurem”, działa na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego, o Rzeczniku Finansowym i o Funduszu Edukacji Finansowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 187, 1488 i 2640 oraz z 2023 r. poz. 556 i 825) oraz niniejszego statutu.

§ 2. Biuro działa pod bezpośrednim kierownictwem Rzecznika Finansowego, zwanego dalej „Rzecznikiem”.

§ 3. Rzecznik kieruje Biurem przy pomocy zastępców Rzecznika oraz dyrektora generalnego Biura Rzecznika Finansowego i osób kierujących komórkami organizacyjnymi, o których mowa w § 7.

§ 4. Zakres zadań zastępców Rzecznika oraz osób kierujących komórkami organizacyjnymi, o których mowa w § 7, określa Rzecznik.

§ 5. 1. Dyrektor generalny Biura Rzecznika Finansowego jest powoływany i odwoływany przez Rzecznika.

2. Do zadań dyrektora generalnego Biura Rzecznika Finansowego należy w szczególności zapewnienie prawidłowej organizacji wewnętrznej Biura i warunków jego jego działania, umożliwiających sprawną, efektywną i ciągłą realizację zadań.

3. Szczegółowy zakres zadań dyrektora generalnego Biura Rzecznika Finansowego określa Rzecznik.

§ 6. Rzecznik może upoważnić pracowników Biura do działania w jego imieniu w określonych przez niego sprawach.

§ 7. 1. W skład Biura wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Departament Analiz i Legislacji;

2) Departament Edukacji i Komunikacji;

3) Departament Organizacyjno-Finansowy;

4) Departament Klienta Rynku Bankowego i Kapitałowego;

5) Departament Klienta Rynku Ubezpieczeniowo-Emerytalnego;

6) Departament Postępowań Sankcyjnych;

7) Departament Pozasądowego Rozwiązywania Sporów;

8) Biuro do spraw Pełnomocników Terenowych;

9) Biuro Prezydialne.

2. W komórkach organizacyjnych, o których mowa w ust. 1, mogą być wyodrębniane wydziały, zespoły oraz samodzielne stanowiska pracy.

3. W skład Biura wchodzą następujące samodzielne stanowiska pracy:

1) Audytor Wewnętrzny;

2) Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

§ 8. 1. Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych Biura i samodzielnych stanowisk pracy oraz tryb pracy Biura określa regulamin organizacyjny Biura nadawany przez Rzecznika.

2. Regulamin organizacyjny Biura i jego zmiany są niezwłocznie publikowane na stronie internetowej Rzecznika.

§ 9. Rzecznik może tworzyć rady lub zespoły jako organy pomocnicze o charakterze opiniodawczo-doradczym realizujące zadania projektowe, określając cel ich powołania, nazwę, skład osobowy, zakres zadań, tryb działania i sposób finansowania ich działalności.

§ 10. 1. W Biurze działa Kolegium Rzecznika Finansowego. Kolegium jest organem opiniodawczo-doradczym Rzecznika.

2. W skład Kolegium wchodzi Rzecznik, zastępcy Rzecznika, dyrektor generalny Biura Rzecznika Finansowego oraz główny księgowy.

3. Szczegółowy zakres i sposób działania Kolegium określa regulamin Kolegium nadany przez Rzecznika.