Doradczy Komitet Naukowy

Doradczy Komitet Naukowy przy Rzeczniku Finansowym tworzą ludzie nauki reprezentujący różne dziedziny wiedzy oraz różne ośrodki naukowe. Do zadań Komitetu należy w szczególności:

- diagnozowanie i określanie kluczowych problemów ochrony klientów podmiotów rynku finansowego z perspektywy środowiska naukowego oraz proponowanie sposobów ich rozwiązania

- dokonywanie przeglądu rozwiązań międzynarodowych oraz prezentowanie analiz komparatystycznych w obszarze ochrony klientów podmiotów rynku finansowego.

- rekomendowanie badań naukowych użytecznych dla podejmowania dalszych działań na rzecz ochrony klientów podmiotów rynku finansowego

- proponowanie kierunków współpracy ze środowiskiem naukowym

- pomoc i wsparcie przy realizacji projektów edukacyjno-informacyjnych.

 

Skład Doradczego Komitetu Naukowego

 

Zaproszenie do konsultacji publicznych  projektu raportu nt. badań nad ochroną konsumentów usług finansowych w Polsce. 

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT