Gefion z zakazem zawierania nowych umów

Duński organ nadzoru finansowego zakazał spółce Gefion Insurance A/S zawierania nowych umów ubezpieczenia. To jednak istotne również dla posiadaczy polis wystawionych przez tego ubezpieczyciela w Polsce. Przykład klientów Gefiona pokazuje, jak potrzebne są szczególne rozwiązania związane z zawieraniem umów OC komunikacyjnego w czasie epidemii.

Informacja Komisji Nadzoru Finansowego

Informacja duńskiego nadzoru

– Informacje z urzędów nadzoru są szczególnie ważne dla tych, którzy kupili OC komunikacyjne u tego ubezpieczyciela i w najbliższym czasie ich umowa kończy się. Muszą teraz uważać, żeby przez zaniedbanie lub brak właściwych informacji nie dopuścić do przerwy w ochronie w ubezpieczeniowej, gdyż grozi za to kara ze strony Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego – mówi Andrzej Kiciński, zastępca Rzecznika Finansowego.

Wyjaśnia, że zakaz zawierania nowych umów przez ubezpieczyciela ma istotne znaczenie dla już pozyskanych klientów. Wobec istniejących umów z tym ubezpieczycielem nie zadziała tzw. zasada automatyzmu. Przewiduje ona, że jeśli składka za OC komunikacyjne za okres 12 miesięcy została opłacona w całości, to może zostać zawarta   „automatycznie” umowa OC na kolejne 12 miesięcy. Tak się stanie, jeśli klient nie złoży oświadczenia o wypowiedzeniu najpóźniej ostatniego dnia obowiązywania umowy. Ma to zabezpieczać klientów przed sytuacją, w której zapomną lub z powodów zdrowotnych nie mogą dopełnić formalności, a dzięki takiemu rozwiązaniu będą korzystali z ochrony

Zakaz zwierania nowych umów w praktyce oznacza, że wobec umów istniejących ta zasada automatyzmu nie zadziała – przestrzega Andrzej Kiciński.

Dlatego posiadacze polis wystawionych przez Gefion muszą pilnie sprawdzić, kiedy ich umowa wygasa. Następnie – zgodnie z obowiązującymi regulacjami – powinni zawrzeć nową umowę OC w innym zakładzie ubezpieczeń, tak żeby nie mieć ani jednego dnia przerwy w ochronie ubezpieczeniowej. Nie muszą przy tym składać wypowiedzenia dotychczas obowiązującej  umowy.

Na przykładzie klientów Gefiona widać, jak potrzebne są szczególne rozwiązania związane z zawieraniem umów OC komunikacyjnego w czasie epidemii.

W obecnej sytuacji część klientów nie posługujących się komputerem i nie korzystających z bankowości internetowej, może mieć problem z osobistym zawarciem umowy ubezpieczenia i opłaceniem składki. Chodzi tu w szczególności o przypadki pozostawiania w kwarantannie, czy dobrowolnej izolacji osób starszych. Wiele osób jest hospitalizowanych, są osoby, które znajdują się w stanie poważnie zagrażającym życiu.  Liczę, że jeśli przerwa w ochronie powstanie właśnie w takich okolicznościach, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w interesie publicznym będzie konsekwentnie korzystał z przewidzianej w ustawie i statucie możliwości umorzenia opłaty karnej. Ofiary epidemii nie powinny być karane za czas niezawinionej przez nich przerwy w ubezpieczeniu OC. Mam też nadzieję, że ubezpieczyciele pilnie i dobrowolnie wdrożą skuteczne procedury, pozwalające w takich sytuacjach na telefoniczne zawarcie umowy np. przez agenta, w tym z odroczoną płatnością. Klienci nie powinni być bezwzględnie zmuszani do stawienia się w placówce pod groźbą sankcji ze strony UFG –  mówi Andrzej Kiciński.

30 marca 2020 r. 

Warunki „wakacji kredytowych” – zestawienie Rzecznika Finansowego

zecznik Finansowy publikuje zestawienia warunków „wakacji kredytowych” oferowanych przez banki. Poniższe zestawienie zostało zaktualizowane 7 maja po otrzymaniu informacji od niektórych banków.

Zestawienie warunków „wakacji kredytowych”

W trakcie dyżurów telefonicznych czy w formie wiadomości e-mailowych dociera do nas wiele zapytań dotyczących warunków odroczenia spłat rat kredytów. Postanowiliśmy więc, niezwłocznie przystąpić do analizy oferowanych warunków i zaprezentować je klientom w formie zbiorczego zestawienia – mówi Mariusz Golecki, Rzecznik Finansowy.

Wyjaśnia, że pierwsze zestawienie opiera się na ogólnie dostępnych informacjach na stronach internetowych. Będzie ono stopniowo aktualizowane i uzupełniane. Przypomnijmy, że Rzecznik Finansowy zwrócił się do banków o przekazanie wszystkich wniosków, aneksów i procedur dotyczących odroczenia terminu spłaty kredytów i produktów z nimi związanych. (więcej informacji w poniższym linku)

Wstępna analiza dostępnych na stronach internetowych banków informacji dotyczących możliwości skorzystania z tzw. „wakacji kredytowych” wskazuje, iż większość podmiotów opracowała specjalne zasady dotyczące ubiegania się o przerwę w spłacie zadłużenia w związku z zagrożeniem epidemicznym wywołanym wirusem SARS-CoV2. W przypadku większości banków możliwe jest złożenie wniosku o „wakacje kredytowe” drogą elektroniczną – najczęściej za pośrednictwem dostępnego formularza online lub w systemie bankowości elektronicznej. Pozytywne jest, że banki co do zasady nie pobierają opłat za złożenie odpowiedniego wniosku – mówi Katarzyna Szwedo-Mackiewicz, z-ca dyrektora wydziału Klienta Rynku Bankowo-Kapitałowego w biurze Rzecznika Finansowego.

Analiza rynku pokazuje, iż nie ma jednolitych reguł odnoszących się do rodzaju rat objętych odroczeniem spłaty. Część banków oferuje możliwość odroczenia spłaty rat kapitałowo-odsetkowych, część wyłącznie rat kapitałowych, a część wprowadza różne zasady w tym zakresie dla różnego typu kredytów. Brak jest również jednolitych zasad co do czasu odroczenia spłaty. Najczęściej pojawiają się jednak oferty maksymalnie 3-miesięcznego lub (rzadziej) 6-miesięcznego odroczenia.

Te banki, które nie wypracowały jeszcze szczegółowych zasad odnoszących się do możliwości skorzystania z „wakacji kredytowych”, deklarują ich sformułowanie w najbliższej przyszłości, stąd konieczny jest stały monitoring działań banków ze strony Rzecznika Finansowego – mówi Katarzyna Szwedo-Mackiewicz. 

27 marca 2020 r.  

Rzecznik Finansowy zbada warunki „wakacji kredytowych”

Rzecznik Finansowy zwrócił się do banków o przekazanie wszystkich wniosków, aneksów i procedur dotyczących odroczenia terminu spłaty kredytów i produktów z nimi związanych. Będzie badał warunki tzw. “wakacji kredytowych” proponowanych w związku z epidemią.

Chcemy sprawdzić na jakich warunkach banki proponują klientom możliwość odroczenia spłaty kredytu. To ważne, bo część klientów obawia się skorzystania z tej oferty. Chodzi tu głównie o “frankowiczów”, którzy niepokoją się, że podpisując aneks do umowy zablokują sobie możliwość dochodzenia prowadzenia postępowania sądowego związanego z abuzywnością niektórych zapisów.  Będziemy analizować wpływające dokumenty również pod tym kątem. W razie dostrzeżenia takich zapisów, będziemy podejmowali działania systemowe np. informując UOKiK – mówi Mariusz Golecki, Rzecznik Finansowy.

Podkreśla, że banki otrzymały w ostatnim czasie szereg ulg systemowych, stąd oczekiwałby uczciwych i korzystnych dla klientów propozycji wakacji kredytowych. Dlatego Rzecznik pyta między innymi o mechanizm działania takich “wakacji kredytowych” tzn. czy dotyczą one całej raty kapitałowo-odsetkowej czy tylko części kapitałowej lub odsetkowej. Przedmiotem analizy będą też wymogi sformułowane we wniosku, określające kryteria jakie klient musi spełnić by taki wniosek był przez bank rozpatrzony pozytywnie. Przedmiotem zapytań jest też możliwość odroczenia innych należności wynikających z zawartych umów o kredyt, np. dotyczących produktów bancassurance. Do Rzecznika Finansowego trafiają też sygnały dotyczące braku możliwości zapoznania się z proponowanym aneksem przed jego podpisaniem.

 – Klient powinien mieć możliwość spokojnego zapoznania się z warunkami odroczenia, skonsultowania jej treści. W obecnej sytuacji powinniśmy działać elastycznie i banki mogą przesyłać taką informację mailem czy też poprzez bankowość elektroniczną lub mobilną. Chodzi o to, żeby klient miał możliwość skonsultowania takiej umowy na przykład z prawnikiem – mówi Izabela Dąbrowska-Antoniak, dyrektor Wydziału Klienta Rynku Bankowo-Kapitałowego w biurze Rzecznika Finansowego.

Dodaje, że Rzecznik Finansowy nie może analizować umów na indywidualne żądanie klienta. Zbierając informacje dotyczące wzorców umów, stara się chronić systemowo konsumentów przed niekorzystnymi dla nich rozwiązaniami.

26 marca 2020 r.

Rzecznik Finansowy apeluje o rozwiązania dla klientów ubezpieczycieli w związku z COVID-19

Rzecznik Finansowy wysłał pisma do Ministerstwa Finansów, Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego oraz Polskiej Izby Ubezpieczeń z propozycjami rozwiązań mającymi na celu wsparcie osób kupujących polisy. Najbardziej kompleksowe rozwiązanie dotyczy obowiązkowego ubezpieczenia OC komunikacyjnego.

W ubiegły piątek dyskutowaliśmy w trakcie spotkania u Prezydenta o możliwych działaniach banków związku z COVID-19 i w tym tygodniu są już one wdrażane. Wydaje się jednak, że warto rozpocząć dyskusję nad możliwymi rozwiązaniami skierowanymi do osób, które kupują ubezpieczenia. Chodzi o wprowadzenie procedur, które pomogą okresowo zmniejszyć obciążenia domowych budżetów składkami z ubezpieczenie, przy jednoczesnym zachowaniu ciągłości ochrony ubezpieczeniowej – mówi Mariusz Golecki, Rzecznik Finansowy.

Dlatego zdecydował o wysłaniu pism do Ministerstwa Finansów, Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego oraz Polskiej Izby Ubezpieczeń z propozycjami możliwych rozwiązań.

Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu

Jego zdaniem priorytetem powinno być wprowadzenie szeregu rozwiązań dotyczących OC komunikacyjnego, które jest najpopularniejszym i obowiązkowym ubezpieczeniem. Dla części osób fizycznych czy firm konieczność opłacania kolejnych rat składek za istniejącą czy za nowo zawieraną umowę będzie w dzisiejszym warunkach dużym obciążeniem. Dodatkowo będzie ono ekonomicznie zbędne np. jeśli ze względu na zastój w zamówieniach, niektóre auta w ogóle nie są użytkowane. Jednak z punktu widzenia prawnego, nawet wówczas ubezpieczenie OC komunikacyjne trzeba wykupić, bo za brak takiej polisy grożą wysokie opłaty karne ze strony Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Dlatego zaapelowałem do Ministra Finansów o rozważnie wdrożenia w trybie pilnym przejściowej regulacji umożliwiającej czasowe wycofanie pojazdu z ruchu. To rozwiązanie jest już stosowane w przypadku ciężarówek i autokarów i pozwala – po spełnieniu określonych wymogów – na naliczenie przez ubezpieczyciela co najmniej 95% zniżki w składce. Z pewnością taka ulga byłaby szczególnie istotna dla przedsiębiorców, z branż dla których stawki za OC komunikacyjne są wysokie, a które odczują w swoich bilansach obecną sytuację związaną z pandemią – mówi Mariusz Golecki.

Prolongata w opłaceniu składek

Jednocześnie zawraca uwagę, że część osób musi – a obecnie nawet powinna – korzystać z samochodu. Stąd należy zadbać o to, żeby nawet przy braku środków na opłacenie ubezpieczenia mieć ochronę, szczególnie w zakresie OC komunikacyjnego.

Dlatego zaapelowałem do Polskiej Izby Ubezpieczeń, o przeanalizowanie możliwości wdrożenia przez ubezpieczycieli procedur pozwalających na odroczenie płatności składek ubezpieczeniowych dla już trwających i kontynuowanych umów ubezpieczenia – mówi Mariusz Golecki.

Wyjaśnia, że ma to szczególne znaczenie przy obowiązkowych umowach OC komunikacyjnego. Nieopłacenie kolejnej raty składki skutkuje brakiem tzw. automatycznego związania umowy na kolejny rok. Może ono wynikać, zarówno z kłopotów finansowych związanych obecną sytuacją czy po prostu niemożnością wniesienia opłaty np. ze względu na kwarantannę. Brak ochrony ubezpieczeniowej wiązałby się z sankcją w postaci opłaty karnej wymierzanej przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Oznaczałoby to pogłębienie się problemów klientów.

Postuluję też rozważanie zastosowania odroczonej, na przykład na 3 miesiące, płatności przy umowach OC komunikacyjnego, w sytuacji gdy klient posiadający ubezpieczenie OC komunikacyjne, będzie chciał kontynuować umowę w kolejnym roku. Wierzę, że wstrzymanie się z windykacją płatności będzie bardzo dobrze przyjęte przez klientów borykających się z poważnymi problemami z płynnością finansową – mówi Mariusz Golecki.

Jego zdaniem to rozwiązanie można by też zastosować w odniesieniu do umów ubezpieczeń dobrowolnych, zarówno majątkowych jak i życiowych. Szczególnie, że w przypadku wieloletnich umów ubezpieczeń na życie ten mechanizm jest od lat znany i stosowany.

Zawieszenie kar za brak OC

Mimo wdrożenia powyższych rozwiązań może się zdarzyć, że klient nie będzie miał polisy OC komunikacyjnego przez pewien czas. Dlatego zdaniem Rzecznika Finansowego, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny mógłby rozważyć decyzję o czasowym zawieszeniu pobierania opłat karnych za brak OC komunikacyjnego.

Jednocześnie postulujemy, żeby Fundusz utrzymał praktykę identyfikowania nieubezpieczonych posiadaczy pojazdów mechanicznych. Takie osoby powinny otrzymać informację o braku OC komunikacyjnego i konieczności kontaktu z Funduszem w celu wyjaśnienia sprawy, pod groźbą sankcji w postaci opłaty karnej. Obawiam się, że część osób, nie będzie miało świadomości braku ochrony ubezpieczeniowej np. na skutek braku tzw. automatycznego zawiązania kolejnej umowy przy braku płatności raty i nie podejmie odpowiednich działań – wyjaśnia Mariusz Golecki.

Spojrzeć oczami klienta.

Rzecznik Finansowy zaapelował też do Polskiej Izby Ubezpieczeń o rozważenie innych rozwiązań dotyczących innych rodzajów umów ubezpieczenia. Zwrócił uwagę, że część osób fizycznych i przedsiębiorców ma „zamrożone” znaczne aktywa w różnego rodzaju umowach na życie o charakterze inwestycyjnym. Niektóre umowy przewidują bardzo wysokie opłaty w przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy.

W obecnej sytuacji, szczególnie dla niektórych przedsiębiorców, dostęp do tych środków może zapewnić kontynuację działalności. Stąd postuluję o okresowe stworzenie możliwości wycofania środków z tego typu umów, bez ponoszenia „sankcji” w postaci opłaty z tego tytułu – mówi Mariusz Golecki.

Jego zdaniem warto też rozważyć rozwiązania dotyczące ubezpieczeń turystycznych. W obecnej sytuacji byłoby bardzo potrzebne wsparcie w postaci pokrycia ewentualnych kosztów leczenia czy też organizacja i pokrycie kosztów repatriacji do Polski, nawet jeśli warunki umowy wyłączają przypadki epidemii.

We wszystkich pismach zadeklarowałem współpracę mojego zespołu przy wypracowaniu szczegółowych rozwiązań – mówi Mariusz Golecki.

20 marca 2020 r. 

Nowy zastępca Rzecznika Finansowego

Minister Finansów, Tadeusz Kościński, na wniosek Rzecznika Finansowego dr hab. Mariusza Jerzego Goleckiego, powołał Andrzeja Kicińskiego na stanowisko zastępcy Rzecznika Finansowego. Andrzej Kiciński będzie odpowiadał za działania biura w odniesieniu do rynku ubezpieczeniowo-emerytalnego oraz inicjatywy edukacyjne.

Cieszę się, że Andrzej Kiciński wzmocni nasz zespół, gdyż wnosi bardzo różnorodne doświadczenia zawodowe. Wierzę, że będą one pomocne w wypracowaniu rozwiązań, które będą służyły poprawie pozycji klientów sektora ubezpieczeniowego – mówi dr hab. Mariusz Jerzy Golecki, Rzecznik Finansowy.

Wyjaśnia, że głównym zdaniem jakie stawia przed swoim nowym zastępcą jest bieżące monitorowanie sektora ubezpieczeniowego pod kątem eliminacji negatywnych zjawisk i problemów w relacjach klientów z zakładami ubezpieczeń.

Chciałbym, żeby powstał system wczesnego ostrzegania przed praktykami szkodliwymi dla klientów. Jeśli dostrzeżemy, że jakieś rozwiązanie czy procedura wdrażana przez jednego ubezpieczyciela będzie krzywdząca dla klientów, będziemy starali się doprowadzić do wycofania się z niej. Chodzi o to, żeby nie było one wdrażane przez kolejne firmy, wobec braku reakcji organów państwa – mówi Mariusz Golecki.

Priorytetem będzie też wdrożenie rozwiązań, które sprawią, że upowszechni się myślenie w kategoriach potrzeb i oczekiwań klientów. Ma temu służyć propagowanie instytucji rzecznika klienta w towarzystwach ubezpieczeniowych.

Branża musi lepiej komunikować się z klientami, żeby zredukować asymetrię informacyjną pomiędzy nią a poszukującymi ochrony. My ze swojej strony również będziemy rozwijać projekty edukacyjne służące podniesieniu poziomu wiedzy ubezpieczeniowej klientów – zapowiada Mariusz Golecki.

Po nominacji Rzecznik Finansowy ma dwóch zastępców: Pawła Zagaja oraz Andrzeja Kicińskiego.

Notka biograficzna

Andrzej Kiciński, jest związany z branżą ubezpieczeniową od 1994 r. Specjalizował się w zagadnieniach związanych z tworzeniem i sprzedażą usług ubezpieczeniowych oraz kwestiach ochrony konsumentów na rynkach finansowych. Pracował w Grupie Generali, Grupie PZU czy BTUiR Heros Life. Następnie był dyrektorem Departamentu Ochrony Klientów w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego. W Polskiej Izbie Ubezpieczeń, koordynował współpracę z instytucjami rynku ubezpieczeniowego i międzysektorową.

Jest absolwentem Wydziału Zarządzania, Uniwersytetu Warszawskiego, Podyplomowych Studiów Ubezpieczeń w Szkole Głównej Handlowej, Studiów Podyplomowych na Akademii Finansów i Biznesu Vistula na kierunku Specjalista ds. Ubezpieczeń. Zajmuje się działalnością naukowo-badawczą w dziedzinie ekonomii i finansów.

18 marca 2020 r. 

Jak działamy w związku z COVID-19?

W związku z ogłoszeniem od dnia 14 marca 2020 r. stanu zagrożenia epidemiologicznego Rzecznik Finansowy informuje o zasadach działania Biura w tym okresie.   

Rzecznik Finansowy dokłada wszelkich starań, aby wykonywać zadania w jak najszerszym zakresie przy uwzględnieniu bezpieczeństwa interesantów i pracowników. W związku z tym działania pracowników biura będą ograniczone do zadań niewymagających bezpośredniej obsługi interesantów. 

Dlatego uprzejmie prosimy o kontakt z Biurem Rzecznika Finansowego za pośrednictwem: 

  • poczty elektronicznej: biuro@rf.gov.pl 
  • skrzynki ePUAP/RzecznikFinansowy/SkrytkaESP  
  • poczty tradycyjnej 

Wszystkie niezbędne informacje kontaktowe znajdują się na stronie Rzecznika w zakładce “Kontakt”

Utrzymujemy telefoniczne dyżury eksperckie, jednak w skróconym wymiarze czasu w godzinach 12:00-16:00 (numery telefonów pod poniższym linkiem). Z tego względu czas oczekiwania na połączenie może znacznie się wydłużyć. Jednocześnie przypominamy, że zapytania do ekspertów można też kierować droga e-mailową na adres: porady@rf.gov.pl 

Informacji dotyczących statusu wniosku skierowanego do Rzecznika Finansowego udzielamy telefonicznie w godzinach 10:00-14:00 pod numerami telefonów: 22 333-73-26 lub 22 333-73-27.

 Ze względu na zmniejszenie obsady w siedzibie biura i przejście pracowników Biura Rzecznika Finansowego na pracę zdalną czas wykonania niektórych zadań może ulec wydłużeniu. 

Biuro Rzecznika Finansowego będzie zamknięte dla interesantów.  

Powyższe ustalenia obowiązują do odwołania. 

Podstawa prawna: § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. 2020 poz. 433). 

16 marca 2020 r.

Rzecznik Finansowy wygrywa w sądzie z Idea Bankiem

Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę Idea Banku na decyzję Rzecznika Finansowego o nałożeniu 100 tys. zł kary. Była to sankcja za odmowę przekazania Rzecznikowi dokumentów potrzebnych do przeprowadzenia postępowania interwencyjnego w sporach związanych ze „sprawą GetBack”.

 – Cieszę się, że sąd potwierdził nasze stanowisko w sporze z Idea Bankiem. To jasna wskazówka dla innych podmiotów rynku finansowego, które w przyszłości w podobny sposób chciałby utrudniać nam działanie. Prawo do żądania dokumentów niezbędnych do ustalenia wszelkich okoliczności związanych ze sporem z klientem jest kluczowe dla przeprowadzenia postępowania interwencyjnego. Dodatkowo w tym przypadku wiedza dotycząca mechanizmu procesu oferowania obligacji Getback, jest wykorzystywana teraz do formułowania istotnych poglądów na etapie postepowania sądowego. Widać więc, że dostęp do pełnej informacji jest niezmiennie ważny dla skutecznej ochrony klientów  – mówi Mariusz Golecki, Rzecznik Finansowy.

Przypomina, że do tej pory Rzecznik otrzymał 810 wniosków o interwencję w sporach dotyczących „sprawy Getback”. Z tego, aż 675 od klientów będących w sporze z Idea Bankiem. Rośnie też liczba wniosków o istotny pogląd na etapie sporu sądowego na tym tle. Do końca lutego 2020 r. trafiło ich 44, z czego w 18 przypadkach został on już przedstawiony. (Informacja o korzystnym dla klienta wyroku sądowym w poniższym linku).

 Rzecznik ma prawo dostępu do tajemnic firm

Zgodnie z prawem, podmiot rynku finansowego, który otrzymał wniosek Rzecznika w sprawach objętych zakresem jego działalności musi poinformować Rzecznika o podjętych działaniach lub zajętym stanowisku oraz przekazać żądane dokumenty. Powinien to zrobić niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wniosku od Rzecznika. W tym konkretnym przypadku wśród oczekiwanych przez Rzecznika dokumentów była umowa Idea Banku z Polskim Domem Maklerskim Dokument ten mógł wskazać jaką faktycznie rolę pełnił Idea Bank w procesie oferowania obligacji swoim klientom.

Sąd w całości podzielił naszą argumentację co do interpretacji ustawy o rozpatrywaniu reklamacji i Rzeczniku Finansowym oraz zapisanych tam kompetencji. Potwierdził bezwzględne uprawnienie Rzecznika do żądania danych, nawet w sytuacji gdyby dane te były objęte tajemnicą przedsiębiorstwa. Na ten argument powoływał się bank w trakcie postępowania interwencyjnego. Jednocześnie nie podzielił sygnalizowanych przez Idea Bank wątpliwości co do wygórowanej wysokości kary – mówi Katarzyna Paulat, kierownik zespołu prawnego w biurze Rzecznika Finansowego. 

Wyjaśnia, że sąd uznał iż Rzecznik działał w ramach swoich kompetencji ustawowych, a bank był zobligowany do przedstawienia żądanych dokumentów. Odmowa ich udostępnienia uniemożliwiała szybkie reagowanie Rzecznika na spływające skargi.

Rzecznik w trakcie postępowania interwencyjnego dokonuje analizy czy wskutek działania lub zaniechania podmiotu nie nastąpiło naruszenie praw lub interesów klienta. Tak też działo się w tych sprawach – wyjaśnia Katarzyna Paulat.

Rzecznik udzielając pomocy w pierwszej kolejności diagnozuje problem analizując otrzymane od klienta i podmiotu dokumenty i informacje. Na tej podstawie jest w stanie udzielić klientowi wskazówek prawnych co do dalszych działań.

Sankcja za naruszenia ustawy reklamacyjnej

Przypomnijmy, że 100 tys. zł to maksymalna wysokość kary jaką Rzecznik Finansowy może wymierzyć podmiotowi rynku finansowemu za działania niezgodne z ustawą o rozpatrywaniu reklamacji i Rzeczniku Finansowym. Zgodnie z nią taka sankcja może spotkać podmiot m.in. za zignorowanie żądania udzielenia informacji dotyczących działalności danego podmiotu czy brak odpowiedzi na reklamacje klientów lub udzielenie jej po terminach określonych w przepisach.

Moją rolą jest ochrona klientów podmiotów rynku finansowego. Sąd potwierdził, że odmowa udostępnienia niektórych dokumentów czy informacji uniemożliwia mi skuteczne działanie w tym zakresie. Otrzymałem od ustawodawcy możliwość nakładania kar i zamierzam ją wykorzystywać w przypadku, gdy podmiot rynku finansowego będzie odmawiał współpracy – zapowiada Mariusz Golecki.

13 marca 2020 r.

Krajowa Rada Notarialna i Rzecznik Finansowy – razem dla bezpieczeństwa finansów obywateli

Krajowa Rada Notarialna i Rzecznik Finansowy podpisali porozumienie o współpracy. Przewiduje ono realizację wspólnych inicjatyw edukacyjnych służących wzmacnianiu bezpieczeństwa obrotu prawnego i ochronie osób podejmujących poważne decyzje finansowe.

Treść porozumienia

Strony zobowiązały się do szeroko zakrojonej współpracy w zakresie inicjatyw edukacyjnych. Celem ma być popularyzowanie wiedzy o czynnościach notarialnych, które pozwalają obywatelom podejmować bezpieczne decyzje dotyczące ich majątków. Istotnym elementem ma być też propagowanie informacji o prawach osób, które są stronami różnego rodzaju transakcji wymagających wizyty u notariusza.

– Krajowa Rada Notarialna od wielu lat realizuje szeroko zakrojone działania edukacyjne zmierzające do wzmocnienia bezpieczeństwa prawnego obywateli. Doskonałym przykładem jest tu Dzień Otwarty Notariatu – ogólnopolska akcja społeczna, której celem jest edukowanie społeczeństwa w obszarach prawa leżących w kompetencjach notariuszy oraz informowanie o szerokim zakresie usług świadczonych w kancelariach notarialnych – powiedział Mariusz Białecki, prezes Krajowej Rady Notarialnej. – W toku rozmów z Rzecznikiem Finansowym doszliśmy do wniosku, że wiele z realizowanych przez nas inicjatyw ma wspólnego adresata i wspólny cel, jakim jest podniesienie poziomu wiedzy prawnej polskiego społeczeństwa. W ten sposób narodziła się idea współpracy, której założeniem jest wzmocnienie działań edukacyjnych realizowanych przez nasze instytucje.

Rzecznik i Rada chcą dotrzeć do osób, które podejmują poważne decyzje finansowe, wymagające na przykład ustanowienia zabezpieczenia na nieruchomości.

 – Chcemy uświadamiać takim osobom jakie konsekwencje zastosowania takiego zabezpieczenia. Jak będzie wyglądała procedura w sytuacji, gdy trzeba będzie skorzystać z ustanawianego zabezpieczenia. Jakie mamy uprawnienia w ramach postępowania egzekucyjnego i jakie są terminy – powiedział prof. Mariusz Golecki, Rzecznik Finansowy. – Dostrzegam też rosnący rynek tzw. rent dożywotnich, do których ustanowienia jest wymagana wizyta u notariusza. Chciałbym, żeby seniorzy podejmowali decyzje o podpisaniu takiej umowy świadomi wszystkich konsekwencji i ryzyk.

 Innym elementem współpracy ma być wzajemnie informowanie się o istotnych zagadnieniach będących w obszarze wspólnych zainteresowań lub kompetencji. Strony chcą też wspólnie występować do właściwych organów o podjęcie inicjatyw ustawodawczych w razie dostrzeżenia zagrożenia dla bezpieczeństwa finansowego obywateli.

12 marca 2020 r. 

Pierwszy wyrok w „sprawie Getback”

Klientka Idea Banku ma odzyskać pieniądze zainwestowanie w obligacje Getback – uznał dziś Sąd Okręgowy w Poznaniu. Co ważne, z pierwszych informacji wynika, że stanowisko sądu jest zbieżne z przedstawianym przez Rzecznika Finansowego w tzw. istotnych poglądach.

Sąd Okręgowy w Poznaniu wydał wyrok w sprawie nabycia przez konsumenta obligacji spółki windykacyjnej GetBack S.A. za pośrednictwem Idea Banku S.A. Orzekł, że zawarta przez powódkę umowa jest nieważna, a za poniesione przez poszkodowaną straty odpowiadają dwa podmioty: Polski Dom Maklerski S.A. (obecnie PMP) jako oferujący obligacje oraz Idea Bank S.A., którego przedstawiciel zaproponował nabycie obligacji korporacyjnych. Sąd nadał wyrokowi klauzulę natychmiastowej wykonalności. To oznacza, że poszkodowana otrzyma pełną zainwestowaną w obligacje GetBack S.A. kwotę.

Rzecznik Finansowy z zadowoleniem przyjął informację o korzystnym dla konsumenta wyroku wydanym przez Sąd Okręgowy w Poznaniu, tym bardziej, że to pierwszy wyrok w tego typu sprawie.

Mamy nadzieję, że kolejne sądy rozpatrujące spory związane z tego typu inwestycjami będą orzekały w podobny sposób. Tym bardziej, że stanowisko sądu w Poznaniu jest zbieżne z przedstawianym przez nas w tzw. istotnych poglądach – mówi Katarzyna Szwedo-Mackiewicz, zastępca dyrektora Wydziału Klienta Rynku Bankowo-Kapitałowego w biurze Rzecznika Finansowego.

Wyjaśnia, że Rzecznik we wspomnianych istotnych poglądach podkreśla możliwość żądania przez osoby poszkodowane naprawienia wyrządzonej szkody. Zdaniem Rzecznika Finansowego w tego typu sprawach mamy do czynienia z wprowadzeniem klientów w błąd oraz tzw. misselingiem. Taki wniosek wynika z analizy wniosków o interwencję wobec banków i biur maklerskich w związku z oferowaniem przez nie możliwości inwestycji w obligacje Getback S.A. Rzecznik Finansowy w oparciu o ustawę o nieuczciwych praktykach rynkowych uważa, że klienci mogą żądać unieważnienia umowy z obowiązkiem wzajemnego zwrotu świadczeń oraz zwrotu przez przedsiębiorcę kosztów związanych z nabyciem produktu.

Od początku „sprawy Getback” czyli kwietnia 2018 r. do końca 2019 r. trafiło do Rzecznika Finansowego ponad 800 wniosków o przeprowadzenie postępowania interwencyjnego. Ponieważ banki i domy maklerskie w większości wypadków nie zmieniły swojego stanowiska w wyniku interwencji, klienci wyposażeni w wiedzę co do ich uprawnień przechodzą do etapu postępowania sądowego. Na tym etapie Rzecznik Finansowy wspiera ich tzw. istotnym poglądem. Do tej pory do Rzecznika Finansowego trafiły 44 wnioski o wydanie istotnego poglądu w tego typu sporach, z czego w 18 przypadkach został on już przedstawiony.

Widzimy coraz większe zainteresowanie tą formą wsparcia przez Rzecznika Finansowego. Tylko w lutym trafiło do nas 12 takich wniosków. Jesteśmy gotowi na przygotowywanie kolejnych tego typu stanowisk – deklaruje Katarzyna Szwedo-Mackiewicz.

Przypomina, że wniosek o istotny pogląd można składać po złożeniu pozwu w sądzie i otrzymaniu odpowiedzi na pozew. Więcej informacji i wzór wniosku można znaleźć tutaj: https://www.rf.gov.pl/istotny-poglad

6 marca 2020 r.